Projekt "Moj glas protiv nasilja"

Dvogodišnji projekt „Moj glas protiv nasilja“ („My Voice against Violence“) je proveden od prosinca 2013. do kraja studenog 2015. godine.

Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske u okviru natječaja Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS (2007 - 2013) „Potpora informacijskim i komunikacijskim aktivnostima usmjerenim na uklanjanje nasilja nad ženama“ Europske unije, u suradnji s partnerima Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava i CESI – Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba provodio je od prosinca 2013. do kraja studenog 2015. godine dvogodišnji projekt „Moj glas protiv nasilja“ („My Voice against Violence“).
 

 

Glavni cilj projekta

Osvještavanje javnosti o neprihvatljivosti i nužnosti nulte tolerancije na sve oblike nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama uključujući obiteljsko nasilje.
 

Specifični ciljevi projekta

Osvještavanje javnosti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama / djevojčicama, s posebnim naglaskom na seksualno i obiteljsko nasilje;
Podizanje razine znanja i svijesti o svim oblicima nasilja nad ženama i djevojkama / djevojčicama, s posebnim naglaskom na seksualno nasilje i primjenu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja;
Podizanje znanja i svijesti mladih o svim oblicima nasilja nad ženama i djevojkama / djevojčicama.
 

Ciljane skupine projekta

Hrvatski sabor, državna tijela, institucije, srednje škole, županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova, organizacije civilnog društva, mediji, opća populacija, ranjive skupine žena i djevojaka /
djevojčica i studentska populacija.
 

Rezultati projekta

  • Povećana razina znanja i svijesti opće populacije o svim oblicima nasilja nad ženama i djevojkama / djevojčicama i njena intenzivnija uključenost u prevenciju i uklanjanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja.
  • Odaslana jasna poruka o neprihvatljivosti svih oblika rodno uvjetovanog nasilja.
  • Dodatna senzibilizacija o svim oblicima nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama, s naglaskom na obiteljsko i seksualno nasilje, kao i unaprjeđenje kvalitete rada stručnog osoblja u državnim tijelima, institucijama, organizacijama civilnog društva i članova/ica županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova.
  • Dodatna senzibilizacija donositelja odluka i medija o svim oblicima nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama.
  • Povećana razina znanja i svijesti o seksualnom nasilju i primjeni Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja stručnog osoblja u državnim tijelima, institucijama, organizacijama civilnog društva, ali i mladih, ranjivih skupina i opće populacije.
  • Podignuta razina osviještenosti mladih i njihove uključenosti u inicijative prevencije rodno uvjetovanog nasilja.
 

Projektne aktivnosti

Provedba nacionalne kampanje, izrada i emitiranje audio i video spota, organizacija i održavanje sastanka Koordinacije županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, predavanja, seminara, treninga i radionica, organizacija i održavanje međunarodne konferencije o problematici seksualnog nasilja, održavanje uličnih akcija, kao i aktivnosti osvještavanja putem internetskih stranica i Facebooka.

Tiskanje i diseminacija Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koju je Republika Hrvatska potpisala u siječnju 2013. godine, Priručnika sa smjernicama za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji, Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, s prijevodom i na engleski jezik.

Prijevod na hrvatski jezik, tisak i diseminacija publikacije Europskog instituta za ravnopravnost spolova „Pregled implementacije Pekinške platforme za djelovanje u državama članicama Europske unije: Nasilje nad ženama - Podrška žrtvama, Ključni rezultati“.

Ovaj projekt je sufinanciran od Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS (2007-2013).
Navedeni program implementira Europska komisija. Osnovan je kako bi financijski podržao implementaciju ciljeva Europske unije u području zapošljavanja, socijalne solidarnosti i jednakih mogućnosti te tako pridonio ostvarivanju ciljeva Strategije Europa 2020 u ovim područjima.

Sedmogodišnji program usmjeren je na sve dionike koji mogu pomoći u razvoju odgovarajućih i efikasnih zakonodavnih okvira i politika u području zapošljavanja i socijalne solidarnosti u EU-27, EFTA-EEA i državama kandidatkinjama i predkandidatkinjama.

Za više informacija o programu pogledajte: http://ec.europa.eu/progress
 

Nositelj projekta:

URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Mesnička 23
10 000 Zagreb
Telefon: + 385 1 6303 090
Faks: + 385 1 4569 296
E-mail: ured.ravnopravnost@urs.vlada.hr


Partneri:


ŽENSKA SOBA – Centar za seksualna prava
Maksimirska cesta 51a
10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 6119 174
Faks: +385 1 6119 175
E-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr
CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Nova cesta 4
10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 2422 800
Faks: +385 1 2422 801
E-mail: cesi@cesi.hr

 


Ova internet podstranica sufinancirana je od Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - PROGRESS (2007-2013) Europske unije. Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i niti na koji način ne odražava stavove Europske unije.