Nacionalna politika za ravnopravnost spolova 2011.-2015.

Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine donio je Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2011. godine.

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova osnovni je strateški dokument Republike Hrvatske koji se donosi s ciljem uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova provedbom politike jednakih mogućnosti za razdoblje od 2011. do 2015. godine.

Politika ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena, kao jedno od temeljnih načela demokratskog ustroja i društvenog poretka u Republici Hrvatskoj, prihvaćena je na najvišoj državnoj razini odlukama Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora donošenjem nacionalnih strateških planova za djelovanje 1997., 2001. i 2006. godine, čime su potvrđene obveze preuzete prihvaćanjem Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje na Četvrtoj svjetskoj konferenciji Ujedinjenih naroda o ženama održanoj u Pekingu 1995. godine.

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2011. – 2015. godine nadograđuje se na prethodnu Nacionalnu politiku 2006. – 2010. godine, redefinirajući nacionalne prioritete, načine provedbe i poduzimanje posebnih mjera sukladno izmijenjenim društvenim i političkim okolnostima, ostvarenom napretku i daljnjim izazovima u uspostavljanju stvarne ravnopravnosti spolova.

Ona sadrži sedam ključnih područja djelovanja i obvezuje Republiku Hrvatsku na uključivanje rodne dimenzije u sva područja politike provođenjem posebnih mjera vezanih uz:
  • Promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti,
  • Stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada,
  • Unapređenje primjene rodno osjetljivog odgoja i obrazovanja,
  • Uravnoteženje sudjelovanja žena i muškaraca u procesima političkog i javnog odlučivanja,
  • Uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama,
  • Promicanje međunarodne suradnje i ravnopravnosti spolova izvan Hrvatske i
  • Daljnje osnaživanje institucionalnih mehanizama i metoda provedbe.

Ova, kao i sve ranije nacionalne politike za ravnopravnost spolova, potvrđuje značaj preuzetih obveza prema provedbi Pekinške deklaracije za djelovanje i sadrži kao svoj sastavni dio navedena kritična područja zabrinutosti ustanovljenih u Platformi. Strateški pristup temelji se i na obvezama koje su preuzete potpisivanjem različitih međunarodnih ugovora, uključujući UN Konvenciju za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena i Milenijsku deklaraciju UN-a, kao i na obvezama koje proizlaze iz članstva u Vijeću Europe i Europskoj uniji, a kao svoj sastavni dio uključuje strateška opredjeljenja i ciljeve Strategije za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010.-2015. Europske komisije.