Poziv na testiranje

IZ POZNAVANJA OSNOVA USTAVNOG USTOJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I IZ PROVJERE ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA – STRUČNI/A SURADNIK/CA

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Ured za ravnopravnost spolova

Zagreb, Mesnička 23

KLASA: 112-01/15-03/02

URBROJ: 50442-15-186

Zagreb, 07. rujna 2015.

Temeljem članka 51. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (''Narodne novine'', broj 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 01/15), te članka 8. stavka 6. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (''Narodne novine'', broj 74/10, 142/11 i 53/12), Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u ''Narodnim novinama'', broj 57/15 od 27. svibnja 2015. godine, za prijam u državnu službu na službeničko radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca; 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Ured za ravnopravnost spolova, upućuje prijavljenim kandidatima/kinjama

POZIV NA TESTIRANJE IZ POZNAVANJA OSNOVA USTAVNOG USTOJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I IZ PROVJERE ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI BITNIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA – STRUČNI/A SURADNIK/CA

 

Testiranje iz I. dijela – provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i iz II. dijela - provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – stručni/a suradnik/ca, a za kandidate/kinje koji/e su podnijeli/e pravovremenu i urednu prijavu koja udovoljava formalnim uvjetima natječaja, održat će se dana 14. rujna 2015. godine (ponedjeljak), u zgradi Hrvatskoga sabora, ulaz Trg sv. Marka 6, u dvorani Josip Šokčević, u sljedećim terminima:

- s početkom u 13,00 sati, održat će se I. dio testiranja – provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske za kandidate/kinje koji/e su podnijeli/e prijavu za radno mjesto – stručni/a suradnik/ca

Izvor za pripremu I. dijela testiranja - provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:

1. Ustav Republike Hrvatske (''Narodne novine'', broj 56/90, 135/97, 8/98 – pročišćeni tekst, 113/00, 124/00 – pročišćeni tekst, 28/01, 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01 – ispravak, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka USRH)

- link-pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske - http://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske

- s početkom u 14,30 sati, održat će se II. dio testiranja - provjera znanja, vještina i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta – stručni suradnik/ca, a za kandidate/kinje koji/e su zadovoljili/e na prethodnom dijelu testiranja iz provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske

Kandidatima/kinjama će neposredno prije I. dijela testiranja biti dodijeljene pripadajuće šifre, pod kojima će na web stranici Ureda za ravnopravnost spolova (www.ured-ravnopravnost.hr) biti objavljeni rezultati iz I. i II. dijela testiranja.

Testiranju ne mogu pristupiti osobe koje su dobile obavijest da se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenima na javni natječaj.

Svi kandidati/kinje dužni/e su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Kandidati/kinje sami/e snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.

Molimo kandidate/kinje da dođu 15 minuta ranije, uz napomenu da ukoliko ne dođu u traženom terminu neće moći pristupiti testiranju.

Izvori za pripremu II. dijela testiranja - provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – stručni/a suradnik/ca:

1. Zakon o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", broj 82/08);

2. Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za radzdoblje 2011. do 2015. ("Narodne novine", broj 88/11);

(http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/preuzimanje/biblioteka-ona/19-nac-pol-za-ravnopravnost-spolova-2011.pdf)

3. Izvješće Republike Hrvatske o primjeni Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje (1995) i rezultata 23. Posebne sjednice Opće skupštine Ujedinjenih naroda (2000) – Peking +20 (http://www.ured-ravnopravnost.hr/site/images/pdf/peking%2020%20-%2014%20%205%20%20final%20cro.pdf)

POSTUPAK PROVOĐENJA, NAČIN OCJENJIVANJA I OBJAVLJIVANJA REZULTATA TESTIRANJA

Testiranje se sastoji od I. dijela - provjera poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske u pisanoj formi od ukupno 10 pitanja. Za provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na I. dijelu testiranja, ako su iz provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske ostvarili/e najmanje 5 bodova. Komisija za provedbu javnog natječaja će o rezultatima pisane provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva, obavijestiti kandidate/kinje usmenim putem, neposredno nakon ispravljanja istih, te će iste naknadno i objaviti na web stranici Ureda za ravnopravnost spolova (www.ured-ravnopravnost.hr).

Kandidati/kinje koji/e su zadovoljili/e na testiranju iz provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, imaju pravo pristupiti II. dijelu testiranja - provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje radnog mjesta stručni/a suradnik/ca, sukladno gore navedenom popisu literature, a  koje će se održati istog dana.

Komisija za provedbu natječaja će o rezultatima II. dijela testiranja, obavijestiti kandidate/kinje objavom na web stranici Ureda za ravnopravnost spolova (www.ured-ravnopravnost.hr), na način da će pisati šifre kandidata/kinja s ostvarenim brojem bodova.

Kandidati/kinje koji/e su ostvarili/e najmanje 5 od ukupno 10 bodova na II. dijelu testiranja, imaju pravo pristupiti testiranju znanja engleskog jezika i znanja rada na računalu. Obavijest o mjestu i vremenu održavanja navedenog testiranja, također će biti objavljena na internetskim stranicama Ureda za ravnopravnost spolova (www.ured-ravnopravnost.hr), u najkraćem mogućem roku.

Kandidati/kinje koji/e su zadovoljili/e u svim prethodno navedenim fazama testiranja, pristupaju razgovoru s Komisijom (intervjuu), s tim da ukoliko je zadovoljilo više od 20 kandidata/tkinja, na razgovor s Komisijom (intervju) se upućuje najmanje 10 kandidata/kinja koji/e su postigli/e najbolje rezultate.

PRAVILA TESTIRANJA

1. Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinje će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave (važeća osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola) radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje je utvrđeno da nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu, te koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

2. Po utvrđivanju identiteta kandidata/kinje, istima će biti podijeljeni testovi i pripadajuće šifre.

3. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama, niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.

4. Ukoliko kandidat/kinja postupa na nedopušten, prethodno opisan način bit će udaljen/a s testiranja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće ocjenjivati, te će se smatrati da je odnosni kandidat/kinja povukao/la prijavu na javni natječaj.

5. Za kandidata/kinju koji/a nije pristupio/la testiranju, smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj.

 

KOMISIJA ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJAPisane vijesti