Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
stručni/a suradnik/ca  – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene odsutne izvršiteljice zbog korištenja porodiljnog dopusta


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE                                            
Ured za ravnopravnost spolova   
         
ZAGREB, Mesnička 23                                       

Tel: +385 1 63 03 090                                          
Fax: +385 1 45 69 296                                        

KLASA: 112-01/16-03/01    
URBROJ: 50442/03-16-03   
 
Zagreb, 12. svibnja 2016.
          
 Sukladno članku 61. stavku 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13,  1/15 i 138/15), Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske raspisuje
 
OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme  
URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
stručni/a suradnik/ca  – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene odsutne izvršiteljice zbog korištenja porodiljnog dopusta
 
Stručni uvjeti:
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili humanističkog smjera,
  • položen državni stručni ispit,
  • poznavanje engleskog jezika,
  • poznavanje rada na osobnom računalu,
  • najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:
  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
  • preslika diplome ili svjedodžbe,
  • preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 kalendarskih dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr neposredno ili poštom na adresu  
Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Mesnička 23, 10000 Zagreb
 
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12,  19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći bit će objavljeni na internetskoj stranici  Ministarstva uprave, www.uprava.gov.hr   i internetskoj stranici Ureda za ravnopravnost spolova www.ravnopravnost.gov.hr.
 
O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.
 
 Ured za ravnopravnost spolova
Vlade Republike Hrvatske
                                                                                 
                                                                                        RAVNATELJICA
                                                                                  mr.sc. Helena Štimac Radin
OGLAS

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći stručnog suradnika/ce
 
 
 

 

Pisane vijesti