H. Štimac Radin održala izlaganje na međunarodnoj Konferenciji posvećenoj Konvenciji VE o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama v.d. ravnateljice Ureda za ravnopravnost spolova mr.sc. Helena Štimac Radin održala je 22. rujna izlaganje na temu Uloge Ureda za ravnopravnost spolova u promicanju Istanbulske konvencije, na međunarodnoj Konferenciji posvećenoj Istanbulskoj konvenciji, održanoj  u organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA u hotelu Dubrovnik u Zagrebu.

V.d. ravnateljica je u svom izlaganju istaknula aktivnu ulogu Ureda u zagovaranju ratifikacije ovog relevantnog dokumenta. Štimac Radin upoznala je prisutne s brojnim aktivnostima Ureda u promicanju Konvencije, počevši od 2011. godine kada je na inicijativu Ureda u Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine uvrštena mjera kojom se nadležna tijela obvezuju na razmatranje njene ratifikacije. U novu Nacionalnu politiku, za razdoblje od 2017. do 2020. godine, također će se uvrstiti zasebno kritično područje sa ciljevima i mjerama usmjerenim na suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama uključujući mjeru ratifikacije Konvencije, s rokom provedbe 2017. godine.
 
V.d. ravnateljica Štimac Radin posebno je istaknula aktivnosti popularizacije ovog dokumenta u okviru provedbe EU PROGRESS projekta „Moj glas protiv nasilja“, koje su uključivale tisak i široku distribuciju hrvatskog izdanja Konvencije u 8000 primjeraka ključnim dionicima, uključujući saborske zastupnike/ce i predstavnike/ce nadležnih tijela državne uprave – policije i pravosuđa. U okviru VII. Koordinacije županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova održane 2015. godine jedan od usvojenih zaključaka pozivao je nadležna tijela na čim žurniju ratifikaciju ovog dokumenta.
Ured za ravnopravnost spolova i nadalje će provoditi kampanje osvještavanja i zagovaranja učinkovite prevencije i borbe protiv rodno uvjetovanog nasilja te će do kraja godine također primjerke ove Konvencije dostaviti i predstavnicima/cama izabranim u novi saziv Hrvatskog sabora.
 
Štimac Radin istaknula je ujedno da je provedenu kampanju i promicanje ovog dokumenta od strane Ureda Vijeće Europe izdvojilo kao primjer dobre prakse u svom Izvješću o provedbi Strategije za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2014. do 2017. godine, tijekom 2015. godine.
 
Ured je kao jedan od partnera redovito sudjelovao u aktivnostima Kampanje Bijele Vrpce koju povodom 16 dana aktivizma provodi Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, gdje se brojnim aktivnostima promovirala Istanbulska konvencija.
 
Sudionici/ce skupa upoznati su i s inicijativama tijela za ravnopravnost spolova na razini EU u kojima je mr.sc. Štimac Radin aktivna članica koje se poduzimaju radi popularizacije Konvencije i poticanja država članica na njenu ratifikaciju, kao i s aktivnostima EK vezanim uz proces razmatranja ratifikacije od strane EU i najavljenim proglašenjem 2017. godine godinom borbe protiv nasilja nad ženama.
 
 

Pisane vijesti | Suradnja s organizacijama civilnog društva