Ured za ravnopravnost spolova sudjeluje u izradi Deklaracije o jačanju uloge žena u društvu i pripremi Ministarske konferencije Unije za Mediteran

U Barceloni se 4. srpnja 2017. godine održao sastanak zemalja članica Unije za Mediteran.

U Barceloni se 4. srpnja 2017. godine održao sastanak zemalja članica Unije za Mediteran. Povod održanog sastanka je priprema Ministarske konferencije u organizaciji Unije za Mediteran - asocijacije zemalja članica EU, te mediteranskih zemalja. Navedena konferencija održat će se tijekom mjeseca studenoga u Egiptu. Savjetnica u Uredu, Maja Sporiš, predstavljala je Republiku Hrvatsku na navedenom sastanku.

Na Ministarskoj konferenciji usvojit će se Deklaracija o jačanju uloge žena u društvu te se ovim povodom usuglašavao tekst Nacrta Deklaracije. Uz intervencije niz zemalja sudionica sastanka, predstavnica Republike Hrvatske izvijestila je kako Republike Hrvatska priprema ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istambulska konvencija), te predložila da se Istambulska konvencija navede kao temelj za donošenje Deklaracije uz najznačajnije dokumente kao što su Konvencija  o uklanjanju svih oblika diskriminacije ženaCEDAW, Konvencija o pravima djeteta, Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, Pekinška deklaracija i Plan za djelovanje i dr. Istakla je da Istambulska konvencija treba biti navedena iz razloga vidljivosti opredjeljenje Unije za Mediteran za borbu protiv svih oblika nasilja, ali i činjenice da je kod većine sugovornika upravo nasilje diferencirano kao jedan od najvećih društvenih problema. Prijedlog je usvojen. Također, predstavnica Republike Hrvatske podržala je eksplicitno uvođenje rodnih kvota u tekst Nacrta deklaracije u poglavlju koje se odnosi na političku participaciju žena i njihovu ulogu u poslovnom sektoru, te iznijela hrvatske rezultate kojima je vidljivo poboljšanje u sferi političke participacije žena na lokalnoj razini nakon pune primjene kvote. Tijekom listopada održat će se još jedan sastanak sa svrhom završnice pripreme Ministarske konferencije i finaliziranja teksta Deklaracije na čemu su inzistirali egipatski organizatori.Pisane vijesti | Međunarodna suradnja