Posjet Grupe stručnjakinja za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO) Republici Hrvatskoj

Jedan od postupaka praćenja Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencije) jest „postupak evaluacije za svaku pojedinu državu članicu“ od strane GREVIO-a. 

Ono je neovisno stručno tijelo odgovorno za praćenje provedbe Istanbulske konvencije od strane država članica, koje sastavlja i objavljuje izvješća u kojima ocjenjuje zakonodavne i druge mjere koje su države članice poduzele za provedu Konvencije.

Evaluacijski postupak započinje zahtjevom GREVIO-a za dostavom Izvješća o provedbi svakoj pojedinoj državi članici. Pri svojoj prvotnoj ocjeni provedbe, osim Izvješća države članice, GREVIO uzima u obzir i informacije dostavljene u izvješćima u sjeni od strane nevladinih organizacija i drugih članova civilnog društva. Nakon toga, imenuje dvije predstavnice koji odlaze u evaluacijski posjet u trajanju oko pet dana.

Republika Hrvatska je dostavila svoje Izvješće o provedbi u veljači 2022. godini, dok se evaluacijski posjet odvija ovaj tjedan od 16. do 21. listopada 2022. godine. Na evaluacijskim sastancima sudjeluju predstavnici svih relevantnih državnih tijela i tijela područne samouprave. Pa je tako sudjelovala i predstavnica Ureda za ravnopravnost spolova koja je upoznala GREVIO s aktivnostima Ureda u pogledu implementacije Istanbulske konvencije kao što je izrada Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2022.-2027. godine koji sadrži poglavlje „Nasilje nad ženama“ i propisuje mjere za suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja, izrada informativnog  letka za migrantice, izbjeglice i tražiteljice azila o rodno uvjetovanom nasilju te ostale aktivnosti.

Po završetku evaluacijskog posjeta, GREVIO će pripremiti nacrt evaluacijskog izvješća temeljem svih prikupljenih informacija pisanim i usmenim putem,  a koji će konačno biti proslijeđen Republici Hrvatskoj na komentiranje. Nakon zaprimljenih komentara i njihovih razmatranja GREVIO će usvojiti Izvješće o provedbi s preporukama, čija je svrha bolja usklađenosti nacionalnog sustava s Konvencijom te njezina dugoročna učinkovitost.

Pisane vijesti