Prevedeni informativni leci „Reproduktivna prava“ i „Seksualna orijentacija“ ESLJP-a

Odjel za medije Europskog suda za ljudska prava izradio je informativne letke „Reproduktivna prava“ i „Seksualna orijentacija“, a prijevod istih je osigurao Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava. Prijevodi su dostupni na internet stranici Ureda zastupnika na ovoj poveznici.

Kroz kratke opise činjenica predmeta te zaključke Suda sastavljen je prikaz prava koja se jamče Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u kontekstu konkretne teme te načela koja je Sud razvio kroz svoju praksu. Informativnim letkom ističe se koja prava se jamče pojedincima te koje pozitivne obveze u tom smislu ima država sukladno Konvenciji.

Praksa Suda koja se navodi u informativnim letcima odabrana je među vodećim, značajnim i/ili nedavnim presudama i odlukama pri čemu presude i odluke Suda ne služe samo za odlučivanje u predmetima pred Sudom već i za pojašnjenje, zaštitu i razvoj konvencijskog prava. Načela razvijena kroz presude donesene u odnosu na druge države dužni su primjenjivati i hrvatski sudovi i druga tijela. Stoga, ističe Ured zastupnika, poštujući standarde utvrđene presudama i odlukama Suda, Republika Hrvatska poštuje obveze koje je preuzela kao ugovorna stranka Konvencije.

Pisane vijesti