Usvojena nova Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2024. do 2029. godine

Odbor ministara Vijeća Europe je 6. ožujka, uoči predstojećeg obilježavanja Međunarodnog dana žena, usvojio Strategiju za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2024. do 2029. godine. 

Radi se o dokumentu koji se veže na opsežnu pravnu i političku stečevinu kao i na postignuća u provedbi Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.

I u razdoblju od 2024. do 2029. godine fokus će biti na istih šest strateških ciljeva: sprječavanje i borba protiv rodnih stereotipa i seksizma, sprječavanje i borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osiguravanje ravnopravnog pristupa žena pravosuđu, postizanje ravnoteže u zastupljenosti žena i muškaraca pri donošenju odluka u političkom i javnom sektoru, zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila, uvođenje načela ravnopravnosti spolova u javne politike i mjere.

Strategija će biti službeno predstavljena u Strasbourgu 30. svibnja 2024. na konferenciji  visoke razine organiziranoj pod pokroviteljstvom litavskog predsjedanja Odborom ministara.

Tekst Strategije može se preuzeti na sljedećoj poveznici  Council of Europe Gender Equality Strategy 2024-2029

Pisane vijesti