JAVNI NATJEČAJ za stručnog suradnika ili stručnu suradnicu

Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske raspisuje JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto stručnog suradnika ili stručne suradnice - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme.  
Traženi uvjeti: visoka stručna sprema društvenog smjera, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na osobnom računalu, položen državni stručni ispit, najmanje 16 mjeseci radnog staža u struci.

Temeljem članka 45. stavak 1. i članka 47. stavak 3. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05) i članaka 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 8/06), Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu, u URED ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA, na radno mjesto stručnog/e suradnika / suradnice - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme.  
 
Traženi uvjeti: visoka stručna sprema društvenog smjera, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na osobnom računalu, položen državni stručni ispit, najmanje 16 mjeseci radnog staža u struci.
 
Opis poslova: proučavanje i stručna obrada složenijih pitanja i problema iz područja ravnopravnosti spolova i izrada odgovarajućih  prijedloga, suradnja u izradi nacrta zakona i drugih propisa, obavljanje odgovarajućih stručnih poslova vezanih za financijsko-planske i računovodstvene poslove i praćenje obračuna poslovanja, informiranje, odnosi s javnošću i izdavačka djelatnost, te obavljanje drugih odgovarajućih stručnih, općih i tehničkih poslova kao i poslova koje mu/joj povjeri predstojnik/ca Ureda.
 
Osim navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
Kandidati se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od šest (6) mjeseci.
 
Ako kandidati/kandidatkinje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužni su priložiti original rješenja ili potvrde o priznatom statusu.
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o državljanstvu,
  • presliku radne knjižice,
  • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu,
  • potvrdu o nekažnjavanju.
 
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen državni stručni ispit, a dužni su ga položiti na temelju članka 56. stavak 1. Zakona o državnim službenicima, najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada.
 
Stručne i opće sposobnosti kandidata/kandidatkinja za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta testirat će se sukladno odredbama članka 10. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (“Narodne novine”, broj 8/06).
 
Listu kandidata/kandidatkinja  koji ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem utvrđuje komisija za provedbu javnog natječaja.
           
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam utvrđena je člankom 144. Zakona o državnim službenicima i Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“, broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 21/04, 25/04, 66/05 i 131/05). Podaci o plaći radnog mjesta za koje se vrši prijam nalaze se na web stranici Narodnih novina (www.nn.hr).
 
Prijave se podnose u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ravnopravnost spolova, Zagreb, Mesnička 23 ( s naznakom "za natječaj").
 
Nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti izvješteni u zakonskom roku.
Pisane vijesti