Odluka o financijskoj potpori projektima udruga prijavljenima na Natječaj

za financijsku potporu u  okviru  raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2008. god. na poziciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, iz područja "Lokalni izbori 2009. godine"

Temeljem raspisanog Natječaja za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2007. godinu, na poziciji Ureda za ravnopravnost spolova iz područja "P-1. Promicanje uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena na izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i P-2. Poticanje uključivanja žena s invaliditetom u procese političkog odlučivanja na lokalnoj razini od 02. lipnja 2008. godine, a uzimajući u obzir preporuke Stručne radne skupine za ocjenu prijavljenih projekata, predstojnica Ureda donijela je 27. kolovoza 2008. godine Odluku o financijskoj potpori projektima udruga kako slijedi:
 
  Udruga Projekt Iznos
1. Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba I gluhe žene mogu doprinijeti lokalnoj zajednici 10.000,00 kn
2. Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, Zagreb Osnaživanje žena s invaliditetom za uključivanje u proces političkog odlučivanja na lokalnoj razini 50.000,00 kn
3. Udruga za promicanje inkluzije, podružnica Šibenik Osnaživanje žena s invaliditetom za političko odlučivanje 30.000,00 kn
4. Društvo osoba s invaliditetom "Baranjsko srce" Beli Manastir Politika ravnopravnih 10.000,00 kn
5. Savez udruga s invaliditetom Karlovačke županije Za ravnopravnost u političkom odlučivanju 30.000,00 kn
6. Udruga invalida rada, Virovitica Naš glas 35.000,00 kn
Ukupno sa aktivnosti A532015 Provedba Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom 165.000,00 kn
7. O.M.G., Otvorena medijska grupacija, Zagreb Spot za promicanje zastupljenosti žena na predstojećim izborima 25.000,00 kn
8. GORD, Građanska organizacija razvoja, Dalj Učim biti liderka-Promicanje veće zastupljenosti žena pripadnica manjina u političkom i javnom odlučivanju na lokalnoj razini 34.000,00 kn
9. SOS telefon – Poziv u pomoć, Virovitica Ženska politička akademija 30.000,00 kn
10. Centar za ženske studije, Zagreb Da za paritet- slikom i riječi 42.000,00 kn
11. Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava, Sl. Brod Politička participacija žena na lokalnim izborima u Brodsko-posavskoj županiji / 2009 / izazovi i mogućnosti 25.000,00 kn
12. Centar za podršku i razvoj civilnog društva "Delfin", Pakrac Zajedno možemo 28.000,00 kn
13. Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj, DIM, Zagreb Uravnotežimo se 28.000,00 kn
14. CESI, Centar za edukaciju,savjetovanje i istraživanje, Zagreb Liderice u lokalnim zajednicama 35.000,00 kn
15. Ženska grupa Karlovac "Korak" Lokalni izbori 2009.-promocija uravnotežene zastupljenosti
muškaraca i žena
38.000,00 kn
16. Homo, Pula, Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Žene u politici - mir u svijetu 42.000,00 kn
17. OGI, Organizacija za građanske inicijative, Drniš Odlučujemo danas za bolje sutra 20.000,00 kn
18. Grupa za ženska ljudska prava B.a.B.e. Zagreb Ka ravnopravnoj participaciji žena i muškaraca u političkom odlučivanju u Vukovarsko-srijemskoj županiji - lokalni izbori 2009. 42.000,00 kn
19. CGI Centar za građanske inicijative, Poreč (I)zborimo načelo ravnopravnosti spolova 42.000,00 kn
20. Ženska udruga Izvor, Tenja Participacija žena u politici 20.000,00 kn
21. Udruga žena "Budućnost" Đevrske Žene u zajednici 9.000,00 kn
22. Centar za žene Adela, Sisak Izborne zavrzlame za gospodu i dame- kroz edukacije brže do
demokracije
10.000,00 kn
23. Feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društva
Domine, Split
16 gradova-8 gradonačelnica 30.000,00 kn
Ukupno sa aktivnosti A 532009 Provedba Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. 500.000,00 kn
SVEUKUPNO 665.000,00 kn
 
Obrazloženje: Ured za ravnopravnost spolova zaprimio je ukupno 28 projektnih prijedloga udruga temeljem raspisanog Natječaja. Stručna radna skupina utvrdila je da tri (3) predložena projekta ne zadovoljava formalne uvjete zbog nepotpune dokumentacije, a dva (2) projekta odbijena su jer ne odgovaraju temi Natječaja.
Ukupni iznos traženih sredstava za financijsku potporu projektima iznosio je  1.871.627,51 kuna, a ukupna raspoloživa sredstva Ureda za ravnopravnost spolova iznose 665.000,00 kuna.

Nastavno na točku 9. Natječaja, ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Ureda (www.ured-ravnopravnost.hr), a sve udruge kojima je odobrena financijska potpora pozivaju se da nakon primitka obavijesti o financijskoj potpori pristupe sklapanju Ugovora o financijskoj potpori projektu s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade RH.

Predstojnica
mr.sc. Helena Štimac Radin, v.r.
 
 
 


Pisane vijesti | Natječaji za udruge