Poziv na I. fazu testiranja kandidatima i kandidatkinjama za javni natječaj stručni suradnik/ica (NN 153/23)

Slika /slike/Tematske fotografije/zapošljavanje.jpg

Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17, 89/19) Komisija za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, objavljuje:

                                                                                                                                                         
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA I KANDIDATKINJAMA


čije su prijave pravodobne i potpune te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 153 od 20. prosinca 2023. godine i na web stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa i uprave te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto: Stručni/a suradnik/ca


Poziv na testiranje kandidata i kandidatkinja možete preuzeti ovdje.
Testiranju ne mogu pristupiti osobe koje su dobile obavijest da nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili da ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, zbog čega se ne smatraju kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.
 
Prva faza testiranja kandidata/kinja održat će se 27. veljače 2024. u Mesničkoj 23 (zvono: Ured za ravnopravnost spolova), u dvorani za sastanke, prema sljedećem rasporedu:

Grupa I u 11:00 sati - od početnog slova prezimena koje počinje slovom „ A“ zaključno sa početnim slovom prezimena „H“

Grupa II u 12:00 sati - od početnog slova prezimena koje počinje slovom „I“ zaključno sa početnim slovom prezimena „Ž“

Napomena: Ako osoba ima dva prezimena, gleda se početno slovo prezimena iza njezina imena (prvo prezime nakon imena).
Testiranje se provodi sukladno čanku 50.a stavku 1. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, brojevi 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19, 141/22) i člancima 11. - 15. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.
Prva faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj. 

PRAVNI IZVORI ZA PROVJERU ZNANJA:
 
 
I. faza testiranja
Pitanja kojima se provjerava znanje potrebno za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na sljedećim izvorima:
 
 1. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
https://www.sabor.hr/hr/o-saboru/vazniji-propisi/ustav-republike-hrvatske-narodne-novine-broj-561990-1351997-81998-1132000
 1. Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17)
https://bit.ly/3ouKL52 
https://ravnopravnost.gov.hr/institucionalni-mehanizmi-1639/1639
 1. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/17, 126/19, 84/21, 114/22)
https://www.zakon.hr/z/81/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-nasilja-u-obitelji
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_70_1660.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_126_2531.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1559.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_114_1717.html
 1. Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12)
https://www.zakon.hr/z/490/Zakon-o-suzbijanju-diskriminacije
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_85_2728.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_10_112_2430.html
 1. Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Protokol%200923%20final.pdf
 1. Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine
https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/NPRS%202027%20APRS%202024//Nacionalni%20plan%20za%20ravnopravnost%20spolova,%20za%20razdoblje%20do%202027..pdf
 1. Nacionalni plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje do 2027.
 2. Europska komisija - Unija ravnopravnosti:
Strategija za rodnu ravnopravnost 2020.-2025.
https://bit.ly/3itc0Ji
 1. Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
https://bit.ly/3AfIBZc
 1. UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena
https://bit.ly/3mptrLZ
   
 1.  Internetske stranice Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
https://ravnopravnost.gov.hr/
 
 
Rezultati prve faze testiranje bit će objavljeni na web-stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i to prema šifri koju je kandidat/kinja dobio prilikom ulaska u prostor za testiranje. Šifre dodijeljene u prvoj fazi testiranja potrebno je sačuvati za daljnji krug testiranja.
Druga faza testiranja ovisno o rezultatima prve faze testiranja i broju kandidata/kinja koji imaju pravo pristupa drugoj fazi testiranja (provjera znanja engleskog jezika i znanja rada na računalu), kandidati/kinje bit će pravovremeno obaviješteni o daljnjem rasporedu. U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto. Svi kandidati/kinje koje dijele 15. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj fazi testiranja bit će pozvani u drugu fazu testiranja. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i intervjua bit će objavljeni na web stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.
Napomena: Rezultati druge faze testiranja te termin održavanja razgovora (intervjua) bit će naknadno objavljeni na web stranici Ureda za ravnopravnost spolova.

PRAVILA TESTIRANJA
 1. Svi kandidati/kinje dužni su sa sobom imati važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
 
 1. Po utvrđivanju identiteta kandidata/kinje, istima će biti podijeljeni pripadajuće šifre i testovi za provjeru znanja.
 
Molimo ponesite kemijske olovke.
 
 1. Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja, u svakoj fazi zasebno, vrednuje se bodovima od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju, ako se za svaku fazu provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova (50% od ukupnog broja bodova).
 
 1. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
  1. koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  2. koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  3. napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
  4. razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama, niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.
 
UPOZORENJE: Za vrijeme provedbe testiranja i boravka u dvorani za testiranje, u Mesničkoj 23, kandidati/kinje su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama voditelja/ice testiranja i drugih službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni na primjeren način, a ako se i dalje nastavi kršenje kućnog reda i uputa službenih osoba, kandidati/kinje bit će udaljeni s testiranja te će se smatrati da su odustali od daljnjeg postupka testiranja.
 1. Kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
 1. Na razgovor s Komisijom (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na intervju će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na intervju. Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanje, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
 1. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu te sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje uz rang listu kandidata/kinja dostavlja ravnateljici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske. Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova donosi rješenje o prijamu u državnu službu izabranog kandidata/kinje, koje će biti dostavljeno svim kandidatima/kinjma prijavljenima na javni natječaj.
 
 1. Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjernom roku, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijama u državnu službu.
 
 1. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obavješteni javnom objavom rješenja o prijamu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa i uprave. Dostava rješenja kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Protiv navedenog rješenja kandidat/kinja koji je pristupio testiranju može izjaviti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Po izvršnosti rješenja o prijamu, donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto.
 
 1. Svi kandidati/kinje prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u vlastite rezultate i pravo uvida u prateću dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj. Kandidati/kinje sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju

 


Pisane vijesti