Preporuka Rec (2003)3 Odbora ministara državama članicama o uravnoteženom sudjelovanju žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju i Memorandum s objašnjenjima

Temeljem obveza iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. Ured je tiskao Preporuku Rec (2003)3 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o uravnoteženom sudjelovanju žena i muškraca u političkom i javnom odlučivanju i Memorandum s objašnjenjima, u nakladi od 1 000 primjeraka.

Uravnotežena participacija žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju definirana je u ovoj Preporuci kao minimum od 40% zastupljenosti predstavnika svakog spola u bilo kojim tijelima odlučivanja u političkom i javnom životu. Minimum od 40% je u skladu s rezolucijom Europskog Parlamenta od 18. siječnja 2001. godine o uravnoteženoj participaciji žena i muškraca u procesu odlučivanja.

Cilj publikacije je usmjeriti pažnju država članica na ulogu oba spola u donošenju odluka na svim razinama i područjima djelovanja, uključujući državnu administraciju, sindikate, poslodavce i političke stranke te naglasiti važnost praćenja, prikupljanja statističkih podataka i vrednovanja napretka u postizanju uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena u političkom i javnom životu.

Poštujući visoki prioritet koji Vijeće Europe daje promicanju demokracije i ljudskih prava, preporuča se vladama da se obvežu na promicanje uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca jer ravnopravno dijeljenje ovlasti odlučivanja jača i obogaćuje demokraciju, da promiču i potiču posebne mjere za stimuliranje i potporu volje žena da sudjeluju u političkom i javnom odlučivanju te da osiguraju da se ova preporuka dade na znanje svim relevantnim političkim institucijama, tijelima vlasti, strankama, organizacijama i udrugama.

Publikacija je podijeljena u tri cjeline – Prva cjelina sadrži preambulu i osam stavaka Preporuke; druga cjelina je Prilog Preporuci u kojem se pobliže navode smjernice državama članicama na području  zakonodavstva, potpore i nadzora provedbe Preporuke; a treća cjelina je Memorandum s objašnjenjima, komentarima stavaka i primjerima dobre prakse iz država članica Vijeća Europe.

preuzimanje sadržaja publikacije