Biblioteka Ureda

Preporuka Vijeća Europe CM/Rec (2019)1 Sprječavanje i borba protiv seksizma
Ured za ravnopravnost spolova preveo je i tiskao, u nakladi od 1000 primjeraka, hrvatski prijevod Preporuke Vijeća Europe CM/Rec (2019)1 Sprječavanje i borba protiv seksizma.
Ova Preporuka odgovor je na rastuće i dalekosežne posljedicama seksizma u svim dijelovima društva i sadrži prvu ikada međunarodnu pravnu definiciju seksizma. U njoj je uspostavljena povezanost svakodnevnih pojava seksizma s nasiljem nad ženama kao dio kontinuuma koji stvara ozračje zastrašivanja, straha, diskriminacije, a koje pogađa uglavnom žene i djevojčice. Preporuka za cilj ima rasvijetliti seksističko ponašanje i navodi konkretne načine kako ga vlade i drugi dionici mogu suzbiti.

Preuzmite Preporuku Vijeća Europe CM/Rec (2019)1 Sprječavanje i borba protiv seksizma ovdje
Zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila
Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. te pripadajući Akcijski plan za provedbu nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2024.
Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine srednjoročni je akt strateškog planiranja Vlade Republike Hrvatske kojim se definiraju i uspostavljaju posebni ciljevi kojima se promiče i uspostavlja ravnopravnost spolova.

Tekst Nacionalnog i Akcijskog plana možete pronaći na ovoj poveznici
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja
Vlada Republike Hrvatske na svojoj je 108. sjednici održanoj 26. srpnja 2018. godine, na prijedlog Ureda za ravnopravnost spolova donijela ažurirani Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Protokol je razvijen kako bi osigurao trenutnu, suosjećajnu, rodno i kulturalno osjetljivu sveobuhvatnu pomoć i potporu svih nadležnih institucija. Ciljevi Protokola su uvođenje standardiziranog postupka prema žrtvama seksualnog nasilja bez obzira na njihovu dob, mjesto u kojem im se nasilje dogodilo, spol i/ili druge osobne karakteristike.

Standardizirani postupak osigurava jedinstvenu praksu svih nadležnih tijela i institucija u Republici Hrvatskoj te pružanje kvalitetne, učinkovite prema žrtvi usmjerene pomoći i potpore; upoznavanje svih osoba iz državnih institucija, tijela i organizacija civilnog društva koje rade na  problemu seksualnog nasilja, s mogućnostima, pravima i obvezama svakog od relevantnih čimbenika u procesu prijave i procesuiranja nasilja te skrbi za žrtve seksualnog nasilja; dugoročni utjecaj na smanjenje seksualnog nasilja, očekujući povećanje vjerojatnosti njegove prijave, procesuiranja i osude počinitelja te ustanovljavanje sustavnih i učinkovitih mehanizama zaštite i pomoći žrtvama ovog kaznenog djela; osiguravanje pravovremene skrbi koja osigurava emocionalnu potporu i smanjuje rizik od daljnjeg razvoja traumatskih poremećaja žrtve; osiguravanje standardiziranog i odgovarajućeg prikupljanja dokumentacije, procesuiranja i osude počinitelja seksualnog nasilja; osiguravanje kvalitetne medicinske zaštite žrtvama seksualnog nasilja; omogućavanje korištenja interdisciplinarnog pristupa u pružanju pomoći žrtvi koristeći usluge institucionalnih i  izvaninstitucionalnih oblika skrbi za žrtve seksualnog nasilja na lokalnoj razini. 

Preuzmite Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja ovdje
Drugo izdanje Opće preporuke br 34 o pravima žena u ruralnim područjima
Zbog velikog interesa Ured za ravnopravnost spolova, tijekom listopada 2018. godine, tiskao je drugo neizmijenjeno hrvatsko izdanje Opće preporuke o pravima žena u ruralnim područjima. 

Opća preporuka be. 34. navodi precizne mjere za sprečavanje i uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama u ruralnim područjima. Sukladno Općoj preporuci, države stranke trebale bi uspostaviti poticajni institucionalni, zakonski i politički okvir da bi osigurale da ruralni razvoj, poljoprivredne i vodne politike, uključujući i one koje se odnose na šumarstvo, stočarstvo, ribarstvo i akvakulturu, budu rodno osjetljivi te da imaju primjeren proračun. Države stranke trebale bi osigurati integraciju i uvođenje rodne perspektive u sve politike, strategije, planove i programe poljoprivrednog i ruralnog razvoja omogućavajući ženama u ruralnim područjima da djeluju i budu vidljive kao dionici, donositeljice odluka i korisnice.

Preuzmite 2. neizmijenjeno izdanje Opće preporuke o pravima žena u ruralnim područjima ovdje.  
Drugo izdanje Opće preporuke br. 35 o rodno utemeljenom nasilju nad ženama
Zbog velikog interesa Ured za ravnopravnost spolova, tijekom listopada 2018. godine, tiskao je drugo neizmijenjeno hrvatsko izdanje Opće preporuke o rodno utemeljenom nasilju nad ženama. 
Ovom Općom preporukom nadopunjuju se i ažuriraju smjernice državama strankama utvrđene u Općoj preporuci br. 19 te ih treba čitati u kombinaciji s njome. Pojmom „nasilja nad ženama” definiranim u Općoj preporuci br. 19, kao i u drugim međunarodnim instrumentima i dokumentima, naglašava se da je to nasilje rodno utemeljeno.

Preuzmite 2. neizmijenjeno izdanje Opće preporuke o rodno utemeljenom nasilju nad ženama ovdje.  
Drugo izdanje Priručnika za suce/sutkinje, sudske savjetnike/ce i odvjetnike/ce
Zbog velikog interesa Ured za ravnopravnost spolova, tijekom listopada 2018. godine, tiskao je drugo dopunjeno izdanje Priručnika o rodno osviještenoj politici i promicanju ravnopravnosti spolova – Priručnik za suce/sutkinje, sudske savjetnike/ce i odvjetnike/ce sastoji se od kratkog pregleda uređenja zaštite ravnopravnosti spolova i antidiskriminacijskog prava u Republici Hrvatskoj te analize četiri studije slučaja koje uključuju i definicije, glavna pitanja i srodna načela ravnopravnosti spolova.

Svrha ovog priručnika je informirati suce/sutkinje, odvjetnike/ce, pravnike/ce i sve ostale koji ga mogu koristiti u radu, o nacionalnom zakonodavstvu i EU propisima. Ovo drugo izmijenjeno izdanje Priručnika ažurirano je promjenama koje su proizašle iz izmjene i dopune Zakona o ravnopravnosti spolova iz studenog 2017. godine. Prvo izdanje priručnika iz lipnja 2017. godine, izrađeno je u okviru Twinning projekta ”Podrška ravnopravnosti spolova” kojeg su provodili Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i Institut za zdravstvo i socijalnu skrb Republike Finske.

Preuzmite 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje Priručnika koje je tiskano uz financijsku podršku Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske ovdje .
Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.
Razlike između spolova i strukturne zapreke i dalje su prisutne u mnogim područjima te ograničavaju žene i muškarce na njihove tradicionalne uloge i sputavaju žene u njihovim mogućnostima ostvarivanja svojih temeljnih prava. Rezultati redovitog praćenja i istraživanja ukazuju na veoma spor napredak kad je riječ o sudjelovanju žena u politici, njihovom pristupu pravosuđu i uklanjanju štetnih rodnih stereotipa i seksizma. Nasilje nad ženama i dalje je jedan od najizraženijih primjera nejednake raspodjele moći između muškaraca i žena. Ono istodobno predstavlja povredu ljudskih prava žena i glavnu prepreku ravnopravnosti spolova. Rodni stereotipi također negativno utječu na muškarce i dječake. U postojećem kontekstu sve većih gospodarskih teškoća i s njima povezanom politikom i mjerama štednje, političkom nesigurnošću i sve većom neravnopravnošću na svim razinama društva, važno je u potpunosti prepoznati bitan doprinos žena zajednici, društvu gospodarstvu te sagledati visoku cijenu neravnopravnosti spolova.

Nova Strategija nadovezuje se na tu opsežnu pravnu i političku stečevinu kao i na postignuća u provedbi Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2014. do 2017. te je jasno povezana s trenutnim ekonomskim kontekstom i političkim utjecajem unutar Vijeća Europe, uključujući glavne prioritete organizacije, metode rada i glavne partnere, kao i mjere potrebne za povećanje vidljivosti rezultata.

Opći cilj nove Strategije je postizanje ravnopravnosti spolova uz osnaživanje žena i muškaraca u državama članicama Vijeća Europe putem postojećih instrumenata i jačanjem pravne stečevine Vijeća Europe u području ravnopravnosti spolova. U razdoblju od 2018. do 2023. godine fokus će biti na šest strateških područja: sprečavanje i borba protiv rodnih stereotipa i seksizma, sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osiguravanje ravnopravnog pristupa žena pravosuđu, postizanje ravnoteže u zastupljenosti žena i muškaraca pri donošenju odluka u političkom i javnom sektoru, zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila, uvođenje načela ravnopravnosti spolova u sve javne politike.

U okviru programa predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe (VE), Ured za ravnopravnost spolova tiskao je hrvatsko izdanje Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023. te se može preuzeti ovdje
Opća preporuka br. 35 o rodno utemeljenom nasilju nad ženama
Ovom Općom preporukom nadopunjuju se i ažuriraju smjernice državama strankama utvrđene u Općoj preporuci br. 19 te ih treba čitati u kombinaciji s njome. Pojmom „nasilja nad ženama” definiranim u Općoj preporuci br. 19, kao i u drugim međunarodnim instrumentima i dokumentima, naglašava se da je to nasilje rodno utemeljeno. Prema tome, u ovoj se Općoj preporuci rabi izraz „rodno utemeljeno nasilje nad ženama” kao precizniji pojam kojim se izriču rodno specifični uzroci i utjecaji nasilja. Taj izraz dodatno osnažuje shvaćanje tog nasilja kao društvenog, a ne pojedinačnog, problema koji iziskuje sveobuhvatne odgovore koji nadilaze specifične događaje, pojedine počinitelje i žrtve/preživjele.

Ured za ravnopravnost spolova preveo je tekst Opće preporuke o rodno utemeljenom nasilju nad ženama na hrvatski jezik te se može preuzeti na: https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Ujedinjeni narodi/Opća preporuka br 35 o rodno utemeljenom nasilju nad ženama.pdf
Opća preporuka br 34 o pravima žena u ruralnim područjima
Odbor UN-a za uklanjanje diskriminacije žena je 2016. godine donio Opću preporuku br. 34. o pravima žena u ruralnim područjima u kojoj se  pojašnjavaju obveze država stranaka. U Općoj preporuci se ističe da žene u ruralnim područjima predstavljaju četvrtinu svjetskog stanovništva. Također navodi da države stranke moraju osigurati nediskriminirajući zakonski okvir i jamčiti ženama u ruralnim područjima pristup pravosuđu te definira cijeli niz preporuka u tom smislu.
Opća preporuka navodi precizne mjere za sprečavanje i uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama u ruralnim područjima. Sukladno Općoj preporuci, države stranke trebale bi uspostaviti poticajni institucionalni, zakonski i politički okvir da bi osigurale da ruralni razvoj, poljoprivredne i vodne politike, uključujući i one koje se odnose na šumarstvo, stočarstvo, ribarstvo i akvakulturu, budu rodno osjetljivi te da imaju primjeren proračun. Države stranke trebale bi osigurati integraciju i uvođenje rodne perspektive u sve politike, strategije, planove i programe poljoprivrednog i ruralnog razvoja omogućavajući ženama u ruralnim područjima da djeluju i budu vidljive kao dionici, donositeljice odluka i korisnice.

Ured za ravnopravnost spolova preveo je tekst Opće preporuke o pravima žena u ruralnim područjima na hrvatski jezik te se može preuzeti na: https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Ujedinjeni narodi/Opća preporuka br 34 o pravima žena u ruralnim područjima.pdf
Publikacija EIGE-a „Pregled provedbe Pekinške platforme za djelovanje u državama članicama EU-a: Nasilje nad ženama - podrška žrtvama: Glavni nalazi“
Ured za ravnopravnost spolova tiskao je publikaciju Europskog instituta za ravnopravnost spolova „Pregled provedbe Pekinške platforme za djelovanje u državama članicama EU-a: Nasilje nad ženama - podrška žrtvama: Glavni nalazi“.

U ovoj publikaciji sažimaju se nalazi izvješća „Pregled provedbe Pekinške platforme za djelovanje u državama članicama EU-a: Nasilje nad ženama - Podrška žrtvama“. Izvješće pruža pregled trenutačne situacije o obiteljskom nasilju nad ženama u državama članicama Europske unije uključujući Hrvatsku, u njemu se analizira djelokrug, broj, raspon i stvarna uporaba servisa za podršku žrtvama te se utvrđuju preporuke za daljnje unaprjeđenje.

Cilj publikacije je podržati donositelje politika i mjerodavne ustanove u njihovim nastojanjima koja ulažu u borbu protiv obiteljskog nasilja i njegovo sprječavanje pružajući im pouzdane i usporedive podatke i  informacije za donošenje učinkovitih odluka temeljenih na dokazima i unaprjeđenje politike.

Publikacija je tiskana u nakladi od 8000 primjeraka u okviru projekta „Moj glas protiv nasilja“ kojeg provodi Ured za ravnopravnost spolova u okviru natječaja Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS (2007 - 2013) „Potpora informacijskim i komunikacijskim aktivnostima usmjerenim na uklanjanje nasilja nad ženama“ Europske unije, u suradnji s partnerima Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava i CESI – Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba.

Publikacija EIGE-a „Pregled provedbe Pekinške platforme za djelovanje u državama članicama EU-a: Nasilje nad ženama - podrška žrtvama: Glavni nalazi“

Preporuka CM/Rec(2015)2 Odbora ministara / ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u sportu

Ured za ravnopravnost spolova tiskao je hrvatski prijevod Preporuke CM/Rec(2015)2 Odbora ministara / ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u sportu.

U Preporuci se navodi da se unatoč  napretku i postignutim standardima na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini još uvijek nastavlja neravnopravnost žena i muškaraca u sportu, i to posebno u pogledu: pristupa sportu, tjelesnom odgoju i aktivnostima, uključenosti u sportska upravljačka tijela i donošenje odluka, pristupa resursima, plaćama, financijskim potporama i sportskim objektima, medijskog praćenja sportašica, reintegracije na tržište rada nakon završetka sportske karijere kao i nasilja nad sportašicama uključujući uznemiravanje i iskorištavanje.
 
S ciljem bržeg uspostavljanja stvarne ravnopravnosti muškaraca i žena u sportu i kroz sport Vijeće Europe poziva i preporučuje vladama  država članica da razmotre strukturalna obilježja neravnopravnosti spolova u sportu i provode predložene pozitivne mjere. Vijeće Europe poziva vlade država članica da, između ostalog, uključe načela ravnopravnosti spolova u nacionalne zakone, pravilnike i druge politike i programe javnog sporta i tjelesnog odgoja.
 
Također, Vijeće Europe poziva i na razvoj specifičnih programa i politika za ravnopravnost spolova u sportu na lokalnoj razini, provedbu politika za sprječavanje nasilničkog ponašanja, pokretanje kampanja i promicanje podizanja svijesti u svrhu unaprjeđenja ravnopravnosti spolova u sportu, prikupljanje podataka i provedbu istraživanja o ženama i djevojčicama u sportu, uporabu neseksističkog jezika u svim dokumentima i materijalima tijela javne uprave te na poticanje sportskih organizacija na nacionalnoj i lokalnoj razini na provedbu ovih i drugih mjera navedenih u  Preporuci.

Preporuka CM/Rec(2015)2 Odbora ministara / ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u sportu
 
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja na engleskom jeziku
Ured za ravnopravnost spolova tiskao je Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja na engleskom jeziku u nakladi od 500 primjeraka.

Vlada Republike Hrvatske na svojoj je 181. sjednici održanoj 4. rujna 2014. godine, na prijedlog Ureda za ravnopravnost spolova donijela ažurirani Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Osnovni cilj Protokola je uvođenje standardiziranog postupka svih nadležnih tijela i institucija u Republici Hrvatskoj prema žrtvama seksualnog nasilja.

Publikacija je tiskana u okviru projekta „Moj glas protiv nasilja“ kojeg provodi Ured za ravnopravnost spolova u okviru natječaja Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS (2007 - 2013) „Potpora informacijskim i komunikacijskim aktivnostima usmjerenim na uklanjanje nasilja nad ženama“ Europske unije, u suradnji s partnerima Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava i CESI – Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba.

Rules of Procedure in Cases of Sexual Violence
Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Vlada Republike Hrvatske na svojoj je 181. sjednici održanoj 4. rujna 2014. godine, na prijedlog Ureda za ravnopravnost spolova donijela ažurirani Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Osnovni cilj Protokola je uvođenje standardiziranog postupka svih nadležnih tijela i institucija u Republici Hrvatskoj prema žrtvama seksualnog nasilja.

Protokol se temelji na zakonima i podzakonskim aktima, te na sadržaju i obvezama propisanima Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine i Preporukom Rec (2002)5 Odbora ministara Vijeća Europe o zaštiti žena od nasilja.

Ured za ravnopravnost spolova tiskao je Protokol u nakladi od 5000 primjeraka.

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Ured za ravnopravnost spolova tiskao je u nakladi od 8000 primjeraka Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koju je donio Odbor ministarskih zastupnika Vijeća Europe u travnju 2011. godine.

Konvencija je otvorena za potpisivanje na 121. sastanku Odbora ministara Vijeća Europe održanom u Istanbulu u svibnju iste godine. Ona osigurava sveobuhvatnu zaštitu žena od različitih oblika nasilja, što podrazumijeva sprečavanje nasilja, direktnu zaštitu žena od nasilja, progon i kažnjavanje počinitelja nasilja i djelotvoran i učinkovit sustav praćenja primjene odredbi Konvencije. Konvencijom će se uspostaviti i međunarodni nadzorni mehanizam - skupina neovisnih stručnjaka/stručnjakinja (GREVIO) koja će nadzirati provedbu Konvencije na nacionalnoj razini.

22. siječnja 2013. godine stalna predstavnica Republike Hrvatske pri Vijeću Europe potpisala je navedenu Konvenciju.

Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe 2014. – 2017.

Ured za ravnopravnost spolova preveo je na hrvatski jezik i u nakladi od 1000 primjeraka tiskao Strategiju za ravnopravnost spolova Vijeća Europe 2014. – 2017. koja je donesena 6. studenog 2013. godine.

Krajnji cilj Strategije jest postizanje napretka i jačanja položaja žena, a posljedično, djelotvorna realizacija ravnopravnosti spolova u državama članicama Vijeća Europe na temelju provedbe postojećih standarda. Spomenuto će se ostvariti kroz realizaciju pet strateških ciljeva koji će uključivati i pitanje višestruke diskriminacije, uzimajući u obzir specifična prava i potrebe žena i muškaraca tijekom života:

  • Borba protiv rodnih stereotipa i seksizma
  • Prevencija i borba protiv nasilja nad ženama
  • Zajamčen ravnopravan pristup žena pravosudnim tijelima
  • Postizanje ravnoteže u zastupljenosti žena i muškaraca pri donošenju odluka u političkom i javnom sektoru
  • Uvođenje načela ravnopravnosti spolova u cjelokupnu politiku i mjere.

U svrhu procjene napretka u provedbi Strategije Komisija za ravnopravnost spolova redovito će razmatrati postignute rezultate te pripremati godišnje izvješće (koje će podnositi Odboru ministara/ica preko odgovarajućeg koordinacijskog odbora).

Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe 2014. – 2017.

Zbornik radova „Žene u izgradnji mira: Pristupanje žena pravosuđu u postkonfliktnim zemljama“

Ured za ravnopravnost spolova je u nakladi od 500 primjeraka tiskao dvojezični hrvatsko/engleski zbornik radova „Žene u izgradnji mira: Pristupanje žena pravosuđu u postkonfliktnim zemljama“.

Zbornik, sadrži izlaganja s istoimene regionalne konferencije održane u organizaciji Regionalnoga ženskoga lobija za mir, sigurnost i pravdu u jugoistočnoj Europi, 18. listopada 2012. godine u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske dr.sc. Ive Josipovića i uz potporu UN WOMEN, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH i Gradske skupštine Grada Zagreba.

Potpora Ureda aktivnostima koje provodi Regionalni ženski lobi, kao i primjeni i promicanju načela koje sadrži Rezolucija 1325 tiskanje je i ovog Zbornika radova koji uz pozdravne govore, sadrži izlaganja svih sudionika i sudionica konferencije u okviru četiri panela: Europske politike kao prilika za regiju, Naučene lekcije i razmjena iskustava u implementaciji Rezolucije 1325 u zemljama Jugoistočne Europe, Korupcija i kriminal- faktori nesigurnosti u regiji i prijetnje miru i Pristupanje pravosuđu za preživjele žene žrtve seksualnog nasilja u ratu.

Zbornik radova „Žene u izgradnji mira: Pristupanje žena pravosuđu u postkonfliktnim zemljama“

Publikacija Vijeća Europe "Žene i novinari/novinarke imaju prednost"

Ured za ravnopravnost spolova je u nakladi od 1000 primjeraka tiskao publikaciju Upravnog odbora za ravnopravnost između žena i muškaraca (CDEG) Vijeća Europe „Žene i novinari/novinarke imaju prednost“ o suzbijanju rodnih stereotipa jačanjem rodno osviještenog novinarstva autorice dr. Joke Hermes.

Ovaj tekst potiče na preispitivanje i suzbijanje stereotipa, iznosi činjenice, snage i sredstva za obnavljanje profesionalnog novinarstva. Preporuka 1799 (2007) o prikazivanju žena u oglašavanju i Preporuka 1555 (2002) o prikazivanju žena u medijima Parlamentarne skupštine Vijeća Europe te starija Preporuka br. R (84) 17 Odbora ministara (1984) o potrebi za uspostavom ravnopravnosti između žena i muškaraca u medijskoj produkciji i u medijskim izdanjima pružaju podršku i podlogu za ovaj novinarski izazov. I Parlamentarna skupština i Odbor ministara/ministrica ističu ključnu važnost medija u demokratskom društvu i suzbijanju rodnih stereotipa.

Publikacija "Žene i novinari/novinarke imaju prednost"

Drugo izdanje Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-2015. i Strategije za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010.-2015. EK

Zbog velikog interesa Ured za ravnopravnost spolova tiskao je drugo nepromijenjeno izdanje Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. - 2015., kao i drugo nepromijenjeno izdanje hrvatskog prijevoda Strategije za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010.-2015.  EK .

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2011. – 2015. godine, donesena na sjednici Hrvatskog sabora 15. srpnja 2011., nadograđuje se na prethodnu Nacionalnu politiku 2006. – 2010. godine, redefinirajući nacionalne prioritete, načine provedbe i poduzimanje posebnih mjera sukladno izmijenjenim društvenim i političkim okolnostima, ostvarenom napretku i daljnjim izazovima u uspostavljanju stvarne ravnopravnosti spolova. Ona sadrži sedam ključnih područja djelovanja i obvezuje Republiku Hrvatsku na uključivanje rodne dimenzije u sva područja politike provođenjem posebnih mjera vezanih uz: 1) Promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, 2) Stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada, 3) Unapređenje primjene rodno osjetljivog odgoja i obrazovanja, 4) Uravnoteženje sudjelovanja žena i muškaraca u procesima političkog i javnog odlučivanja, 5) Uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama, 6) Promicanje međunarodne suradnje i ravnopravnosti spolova izvan Hrvatske i 7) Daljnje osnaživanje institucionalnih mehanizama i metoda provedbe.

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH tiskao je hrvatski prijevod Strategije za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010.-2015. Europske komisije s ciljem nastavka provođenja trajnih aktivnosti vezanih uz upoznavanje javnosti s politikama i zakonodavstvom ravnopravnosti spolova Europske unije. U ovom strateškom dokumentu Europska komisija naglašava da zemlje kandidatkinje moraju u potpunosti prihvatiti temeljno načelo ravnopravnosti između muškaraca i žena i da praćenje usvajanja i primjene zakonodavstva EU u ovom području ostaje jedan od prioriteta u procesu proširenja.

U listopadu 2011. godine održana je zajednička promocija Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2011. – 2015. godine i Strategije za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010.-2015. Europske komisije s ciljem skretanja pažnje javnosti na kompatibilnost dviju strategija.

S ciljem provedbe zakonske obveze širenja znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova Ured prevodi, tiska i distribuira najvažnije nacionalne i međunarodne dokumente iz područja ravnopravnosti spolova. Navedene publikacije redovito su dostavljane tijelima državne uprave, drugim državnim tijelima, županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova, organizacijama civilnog društva, političkim strankama, akademskoj zajednici, knjižnicama i drugim zainteresiranim institucijama i privatnim osobama.

U nakladi od 2000 primjeraka tiskano je drugo nepromijenjeno izdanje Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine, dok je drugo nepromijenjeno izdanje hrvatskog prijevoda Strategije za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010.-2015. Europske komisije tiskano u nakladi od 1000 primjeraka.

Preuzimanje publikacija:

Nacionalna politika za ravnopravnost splova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine

Strategija za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010.-2015. Europske komisije

 

Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH tiskao je u nakladi od 500 primjeraka zbornik znanstvenih radova „Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj“ urednica Željke Kamenov i Branke Galić, nastalog na temelju rezultata prvog znanstvenog multidisciplinarnog istraživanja „Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u RH“, koje je naručio Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, a proveli istraživači/ce Odsjeka za psihologiju i Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta, Fakulteta političkih znanosti i Instituta za društvena istraživanja, Zagreb u 2009. godini.

Preuzmite zbornik znanstvenih radova „Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj“.

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine na engleskom jeziku

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH preveo je i tiskao u nakladi od 500 primjeraka englesku verziju Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine.

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova osnovni je strateški dokument Republike Hrvatske koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2011. godine s ciljem uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova provedbom politike jednakih mogućnosti za razdoblje od 2011. do 2015. godine.

Preuzmite sadržaj publikacije National Policy for Gender Equality 2011-2015

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova osnovni je strateški dokument Republike Hrvatske koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2011. godine s ciljem uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova provedbom politike jednakih mogućnosti za razdoblje od 2011. do 2015. godine.

Politika ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena, kao jedno od temeljnih načela demokratskog ustroja i društvenog poretka u Republici Hrvatskoj, prihvaćena je na najvišoj državnoj razini odlukama Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora donošenjem nacionalnih strateških planova za djelovanje 1997., 2001. i 2006. godine, čime su potvrđene obveze preuzete prihvaćanjem Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje na Četvrtoj svjetskoj konferenciji Ujedinjenih naroda (u daljnjem tekstu: UN) o ženama održanoj u Pekingu 1995. godine.

Nacionalna politika za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Nacionalna politika), za razdoblje 2011. – 2015. godine nadograđuje se na prethodnu Nacionalnu politiku 2006. – 2010. godine (»Narodne novine«, br. 114/06.), redefinirajući nacionalne prioritete, načine provedbe i poduzimanje posebnih mjera sukladno izmijenjenim društvenim i političkim okolnostima, ostvarenom napretku i daljnjim izazovima u uspostavljanju stvarne ravnopravnosti spolova. Ona sadrži sedam ključnih područja djelovanja i obvezuje Republiku Hrvatsku na uključivanje rodne dimenzije u sva područja politike provođenjem posebnih mjera vezanih uz: 1) Promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, 2) Stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada, 3) Unapređenje primjene rodno osjetljivog odgoja i obrazovanja, 4) Uravnoteženje sudjelovanja žena i muškaraca u procesima političkog i javnog odlučivanja, 5) Uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama, 6) Promicanje međunarodne suradnje i ravnopravnosti spolova izvan Hrvatske i 7) Daljnje osnaživanje institucionalnih mehanizama i metoda provedbe.

Preuzmanje sadržaja Nacionalne politike

Priručnik o dobroj praksi Vijeća Europe „Ravnopravnost spolova u športu – Dostupnost športskih aktivnosti djevojčicama i ženama“

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH preveo je na hrvatski jezik i tiskao Priručnik o dobroj praksi Vijeća Europe „Ravnopravnost spolova u športu – Dostupnost športskih aktivnosti djevojčicama i ženama“ autorice Clotilde Talleu.
Priručnik je preveden i tiskan s ciljem pružanja uvida u neravnopravan tretman i nedostupnost športskih aktivnosti, infrastrukture i uvjeta za bavljenje športom za oba spola.

Neravnopravnost u dostupnosti športskih aktivnosti prepoznata je i na razini Vijeća Europe, radi čega se potiču aktivnosti u skladu s ciljevima Proširenog djelomičnog sporazuma o športu (EPAS) – promicanje razmjene iskustava i utvrđivanje standarda koji će pomoći u oslobađanju potencijala koje šport nudi.

U prvom dijelu Priručnika govori se o razlikama u bavljenju športom s naglaskom na dostupnost športa ženama i muškarcima i utvrđuju se prepreke vezane uz spol. Drugi dio Priručnika donosi dobru praksu i pozitivna iskustva iz Europe, dok posljednji dio daje niz preporuka proizašlih iz analize najbolje prakse, a uz pomoć kojih bi se mogla unaprijediti ravnopravnost spolova u športu.

Priručnik o dobroj praksi Vijeća Europe „Ravnopravnost spolova u športu – Dostupnost športskih aktivnosti djevojčicama  i ženama“ predstavljen je na Međunarodnoj konferenciji „Žene i šport“, koja je održana u rujnu 2011.godine u Londonu,  u organizaciji EWS (European Women and Sport) i EPAS-a (European Partial Agreement on Sport). Hrvatsku delegaciju na čelu s predstojnicom Ureda za ravnopravnost spolova mr.sc. Helenom Štimac Radin činili su i Morana Paliković Gruden i Gordana Borko iz Hrvatskog olimpijskog odbora te tadašnji ravnatelj Uprave za šport Željko Klarić.

Na Međunarodnoj konferenciji „Žene i šport“ raspravljalo se o preprekama za primjenu politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce u športu, komercijalnom potencijalu žena koje se bave športom, pitanjem participacije žena na vodećim upravljačkim pozicijama i u trenerstvu i o preprekama s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom pri bavljenju športom.

Preuzimanje sadržaja Priručnika o dobroj praksi Vijeća Europe „Ravnopravnost spolova u športu – Dostupnost športskih aktivnosti djevojčicama  i ženama“

Strategija za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010. – 2015. EK

Ured za ravnopravnost spolova tiskao je u nakladi od 1000 primjeraka hrvatski prijevod Strategije za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010.-2015. s ciljem nastavka provođenja trajnih aktivnosti vezanih uz upoznavanje javnosti s politikama i zakonodavstvom ravnopravnosti spolova EU.

Dodatna potpora Strategiji Europske komisije sadržana je u Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. koju je u srpnju ove godine donio Hrvatski sabor kao najvažniji akt, uz Zakon o ravnopravnosti spolova, za suzbijanje rodne diskriminacije i provedbu politike jednakih mogućnosti za oba spola. Ona uključuje kao svoj sastavni dio strateška opredjeljenja i ciljeve Strategije za ravnopravnost između žena i muškaraca.

I u ovom strateškom dokumentu, kao i u prethodnim Putokazima za ravnopravnost između žena i muškaraca 2006.-2010., Europska komisija naglašava da zemlje kandidatkinje moraju u potpunosti prihvatiti temeljno načelo ravnopravnosti između muškaraca i žena i da praćenje usvajanja i primjene zakonodavstva EU u ovom području ostaje jedan od prioriteta u procesu proširenja.


Preuzmanje sadržaja Strategije

Priručnik Vijeća Europe “Uvođenje rodno osjetljiva proračuna: provedba u praksi”

Ured za ravnopravnost spolova preveo je i tiskao u nakladi od 1.000 primjeraka priručnik Vijeća Europe “Uvođenje rodno osjetljiva proračuna: provedba u praksi” autorice Sheile Quinn.

Priručnik je rezultat suradnje i podrške Europske mreže za rodno osjetljiv proračun, Upravnog odbora za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, organizacija civilnog društva  i nezavisnih stručnjaka/inja.

Vijeće Europe rodno osjetljiv proračun definira kao “uvođenje rodno osviještene politike u proračunske procese” te postavlja rodno osjetljiv proračun u okvir rodno osviještene politike kao instrumenta strategije za uspostavljanje ravnopravnosti spolova.

Polazeći od toga da se rodno osviještena politika ne može ostvariti bez usredotočenosti na raspodjelu financijskih sredstava iz proračuna, priručnik donosi promjene u načinu kako se proračun analizira, planira i provodi u praksi te ističe nužnost usklađivanja političkih opredjeljenja za uspostavljanje ravnopravnosti spolova s raspodjelom sredstava. Stoga se o rodnom proračunu raspravlja kao o načinu povezivanja politike ravnopravnosti spolova s makroekonomskom politikom.

Temeljni stav iz kojeg su proizašle pomno razrađene smjernice i upute navedene u ovoj publikaciji je da su krajnji rezultati korištenja proračunskim stavkama  - usluge, transferi i plaće,  koji su namijenjeni  građanima i građankama, odnosno ljudima različitog spola i potreba. Ističe se također da posebne sheme i programi namijenjeni isključivo ženama mogu pružiti  određenu pomoć i potporu u nekim područjima, ali nisu dovoljni.

U tekstu se naglašava da to nije posebni proračun za žene, da je utemeljen na premisi da proračunski prihodi kao i rashodi nisu rodno neutralni, da je potrebno započeti proces analizom utjecaja proračuna na žene i muškarce, da  omogućuje bolju usmjerenost na sve korisnike i učinkovitiju raspodjelu javnih rashoda, da zahtijeva sudjelovanje šire baze sudionika i ovisi o demokratskim procesima te da se može primijeniti na konkretne proračunske pozicije i programe.

Središnji dio ovoga priručnika je poglavlje Kako uvoditi rodno osjetljiv proračun u kojem se opisuju preduvjeti za uvođenje rodno osjetljiva proračuna i opisuju faze samog procesa. Pri tome se razrađuju obilježja okoline koja mora postojati da bi rodno osjetljiv proračun mogao prijeći fazu analitičke vježbe i poprimiti oblik učinkovitoga političkog djelovanja te opisuje postupke, konkretne instrumente, metodologije i pristupe koji će dovesti do sustavne ugradnje načela ravnopravnosti spolova u sve proračunske procese.

Pri navođenju primjera dobre prakse ističe se Austrija koja je Saveznim Ustavom iz 2008. godine obvezala vladina tijela na svim razinama da pri upravljanju proračunom budu usmjerena na ravnopravnost spolova.  Belgija je 2007. godine Zakonom o uvođenju rodno osviještene politike osigurala da se Saveznom proračunu nadodaje tzv. “bilješka o rodnoj raspodjeli” u kojoj su navedeni izdaci svih tijela za aktivnosti namijenjene ostvarivanju ravnopravnosti između žena i muškaraca, a  andaluzijsko zakonodavstvo iz 2003. godine propisuje procjenu utjecaja na spolove svih prijedloga zakona i propisa. Prakse u zemljama  Europske unije pokazuju mnoge sličnosti u pristupima i instrumentima, ali se naglašava prilagođenost metodologija lokalnim prilikama i stanju u svakoj zemlji.

Poglavlje pod nazivom Uvođenje rodno osjetljiva proračuna na različitim razinama bavi se pitanjima uvođenja rodno osjetljiva proračuna na različitim razinama vlasti i različitim stavkama linije rashoda.  Uz niz konkretnih primjera opisuje se proces promjena odnosa prema proračunu s pozicija središnje vlasti, ministarstava, regionalne i lokalne razine  te se nudi smjernice i ideje za postupanje na razini programa.

U procesu uvođenja rodno osjetljivog proračuna civilno društvo ima  ulogu stručnjaka, zagovornika, kontrolora, praktičara i partnera. Primjeri djelovanja udruga iz različitih zemalja Europe opisani su u zadnjem poglavlju priručnika.

Vijeće Europe se ovom korisnom publikacijom obraća donositeljima političkih odluka, ali nudi praktične metode i sredstva svim provoditeljima odluka na nižim razinama, odnosno svima koji se susreću s planiranjem i raspodjelom proračunskih stavki u svakodnevnom radu.

Preuzimanje sadržaja publikacije

Iz medija:

Uspostavljanje ravnoteže – ravnopravnost spolova u novinarstvu

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH je u nakladi od 500 primjeraka tiskao hrvatsko izdanje publikacije Međunarodne federacije novinara „Uspostavljanje ravnoteže – ravnopravnost spolova u novinarstvu“.

Ova knjižica daje smjernice novinarima/kama i sindikalnim aktivistima/cama o načinima kako mogu ravnopravnost spolova uključiti u matične tokove novinarske profesije.

Knjižica je podijeljena na četiri dijela. Prvi dio, „Novinarke u medijima“, opisuje trenutačni status profesionalnih djelatnica u medijima, razinu i područja neravnopravnosti te mjere koje se koriste u pristupu ovim pitanjima. Drugi dio, „Stereotipi u medijima“, istražuje rad medija u prikazivanju žena i podržavanju ili otklanjanju postojećih stereotipa te definira neke od ključnih profesionalnih izazova s kojima se novinari/ke suočavaju u svojem izvješćivanju. Treći dio, „Žene u sindikatima i udrugama“, istražuje moguću ulogu sindikata, strukovnih organizacija i sindikalnih aktivista/ica u promicanju ravnopravnosti i osiguravanju primjerene zastupljenosti žena u tijelima koja donose odluke. Četvrti dio, „Izvori i kontakti“, ukazuje na alate kojima se može odraditi ovaj posao – izvore koji su vezani uz ravnopravnost spolova u medijima i na radnom mjestu te navodi korisne kontakte za one koji promiču prava žena i ravnopravnost spolova u medijima.

Uspostavljanje ravnoteže - PDF

 

Preporuka CM/Rec(2007)13 Odbora ministara/ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u obrazovanju i pripadajući Memorandum s objašnjenjima

Povodom obilježavanja  Međunarodnog dana žena, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH preveo je i tiskao u nakladi od 5.000 primjeraka Preporuku CM/Rec(2007)13 Odbora ministara/ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u obrazovanju i pripadajući Memorandum s objašnjenjima.

Publikacija predstavlja sveobuhvatan instrument za uvođenje rodno osviještene politike na sve razine odgojno obrazovnog sustava s ciljem postizanja stvarne ravnopravnosti spolova i poboljšanja kvalitete obrazovanja te se pozivaju države članice da učine ravnopravnost spolova središnjim dijelom obrazovanja za demokratsko građanstvo i ljudska prava.

Preporuka sadrži definicije ključnih pojmova kao što je primjerice rodno osviještena politika  i kvalitetno obrazovanje te se predlažu koraci za postizanje rodno osjetljive obrazovne politike,  strukture podrške, upravljanja i organizacije škola.  Traži se uvođenje rodne dimenzije u nastavne programe, školske planove, predmete i ispite, u nastavne metode i materijale, a daju se  i preporuke za proces odabira zanimanja učenika i učenica te nudi praktične savjete za sprječavanje i suzbijanje seksističkog nasilja u školama.

Memorandum s objašnjenjima donosi dodatna tumačenja tema i područja na koja se odnose osnovne poruke državama članicama Vijeća Europe navedene u Preporuci.

Vijeće Europe poziva države članice na primjenu ove Preporuke, a Ured za ravnopravnost spolova preporuča ju i kao važan priručnik za uvođenje rodno osjetljivog obrazovanja na svim razinama, sukladno Nacionalnoj  politici  za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. koja definira rodno osjetljivo obrazovanje kao nacionalni prioritet budući da nema spolnog raskoraka u pristupu obrazovanju.

Tekst Preporuke uz Memorandum s objašnjenjima dostupan je javnosti u elektronskom obliku na internetskim stranicama Ureda www.ured-ravnopravnost.hr, a svi zainteresirani za nabavu  ove publikacije mogu se obratiti tajništvu  Ureda putem elektroničke pošte na adresu ured.ravnopravnost@vlada.hr.

Ured za ravnopravnost spolova tiskao je tekst Preporuke CM/Rec(2007)13 i u formi letka u nakladi od 5.000 primjeraka.     

Preuzimanje:

Letak

Preporuka CM/Rec(2007)13 Odbora ministara/ministrica Vijeća Europe državama članicama o rodno osviještenoj politici u obrazovanju i pripadajući Memorandum s objašnjenjima

 

UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena- 3. izdanje

Prigodom obilježavanja 30. obljetnice donošenja UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Ured za ravnopravnost spolova tiskao je treće izdanje publikacije „UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena“ s Fakultativnim protokolom uz UN Konvenciju.
Publikacija je tiskana u nakladi od 2 000 primjeraka u prosincu 2009. godine. Prethodno su već tiskana dva izdanja teksta Konvencije, i to krajem 2004. i 2006. godine.

Tiskanje i široku diseminaciju svih triju izdanja, u ukupnoj nakladi od 6 000 primjeraka, Ured za ravnopravnost spolova poduzima s ciljem informiranja stručne i šire javnosti, kao i radi neprestanog interesa za tekstom Konvencije.

Preuzimanje sadržaja publikacije

Projekt "Uvođenje ravnopravnosti spolova u lokalne zajednice" - Primjeri dobre prakse u promicanju ravnopravnosti spolova

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH je publikaciju „Primjeri dobre prakse u promicanju ravnopravnosti spolova“ tiskao kao rezultat sudjelovanja Ureda za ravnopravnost spolova u međunarodnom projektu pod nazivom „Uvođenje ravnopravnosti spolova u lokalne zajednice“.

U ovom međunarodnom projektu u okviru programa Zajednice Europske komisije sudjelovao je krug mediteranskih zemalja – Italija, Grčka, Hrvatska i Portugal predvođenih Republikom Maltom.

U okviru ovog projekta provedeno je analitičko istraživanje o načinima provođenja politike ravnopravnosti spolova u lokalnim zajednicama kao i  institucionalnim mehanizmima osnovanim u zemljama partnericama. Rezultati istraživanja su predstavljeni u publikaciji „Primjeri dobre prakse u promicanju ravnopravnosti spolova“ i brošuri kojima se promovira 10 primjera dobre prakse unapređenja i poticanja ravnopravnosti spolova.

Kao primjeri dobre prakse u Hrvatskoj izdvojeni su Realizacija politike jednakih mogućnosti - suradnja Ureda i udruge CESI u provedbi projekta kroz kojega su izravno educirani lokalni dužnosnici/ce, članstvo županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova i predstavnici/ce nevladinih udruga o politici ravnopravnosti spolova te Financijska potpora ženama u gospodarstvu: žensko poduzetništvo - aktivnosti koje u svrhu jačanja i promicanja ženskog poduzetništva unazad nekoliko godina provodi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.
Publikacija je tiskana u nakladi od 1000 primjeraka, a ista je objavljena i na nacionalnim jezicima svih zemalja partnerica.

Preuzimanje sadržaja publikacije

Letak

Preporuka Rec(2007)17 Odbora ministara državama članicama Vijeća Europe o standardima i mehanizmima ravnopravnosti spolova i Memorandum s objašnjenjima

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH preveo je i tiskao u nakladi od 1 000 primjeraka Preporuku Rec (2007) 17 Odbora ministara državama članicama o standardima i mehanizmima ravnopravnosti spolova koja predstavlja sveobuhvatan instrument za samoprocjenu postignuća u ostvarenju ravnopravnosti spolova i služi kao važan dokument za planiranje mjera koje su nužne u postizanju stvarne ravnopravnosti u državama članicama Vijeća Europe.

U Preporuci se inzistira na činjenici da je ravnopravnost spolova temeljno načelo ljudskih prava koje se odnosi na sva područja i sve aspekte života i da se jednako tiče i žena i muškaraca U tom smislu Preporuka donosi iscrpan pregled temeljnih međunarodnih dokumenata i ostalih općih standarda ravnopravnosti spolova koji uključuju nacionalno zakonodavstvo i nacionalne strategije kao i institucionalne mehanizme za ravnopravnost spolova.

Osim navedenih općih standarda, Preporuka donosi i jasne upute i pregled mjera za postizanjem ravnopravnosti spolova u posebnim područjima života, od privatnog i  obiteljskog,  gospodarskog, političkog i javnog života, preko obrazovanja, socijalne zaštite, zdravlja, seksualnih i reproduktivnih prava, do medija, problema nasilja nad ženama i trgovanja ljudima, uključujući i razmatranja o posebnom položaju ranjivih skupina izloženih višestrukoj diskriminaciji. U tom smislu Ured za ravnopravnost spolova preporuča ovaj dokument kao svojevrsni udžbenik u području ravnopravnosti spolova.

Preuzimanje sadržaja Preporuke

 

Vidljivost žena u hrvatskoj kinematografiji

Na okruglom stolu pod nazivom Suzbijanje rodnih stereotipa u hrvatskoj kinematografiji koji je održan u Puli 17. srpnja 2009. godine predstavljena je publikacija Vidljivost žena u hrvatskoj kinematografiji . Publikacija je rezultat prošlogodišnjeg okruglog stola koji je održan u Puli, a sastoji se od transkripta izlaganja svih sudionika i sudionica okruglog stola, kao i konkretnih zaključaka koji su na njemu doneseni.

Publikaciju možete pogledati ovdje.

Pojmovnik rodne terminologije prema standardima Europske unije
Pojmnovnik rodne terminologije nastao je iz potrebe i želje da se rodna terminologija uvede u hrvatski politički, obrazovni i kulturni prostor.
Vezano uz ulazak Hrvatske u Europsku uniju, dio politike i strategije promicanja ravnopravnosti spolova odnosi se i na harmoniziranje rodne terminologije koja će omogućiti učinkovito uspostavljanje diskurzivnog “alata” za sve ustanove i stručna tijela koji se bave ili bi se trebali baviti rodno osviještenom politikom, a u cilju postizanja ravnopravnosti spolova.

Uz potporu Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, suradnice Centra za ženske studije ponudile su pojašnjenja pojmova vezanih uz ravnopravnost žena i muškaraca u jedinicama koje sadrže definiciju pojma koji se koristi u različitim službenim dokumentima Europske unije (zakonima, direktivama, priručnicima i sl.) uz osobni uvid razumijevanja pojma.

Pojmovnik je inicijalno sastavljen prema priručniku 100 words for equality. A glossary of terms on equality between women and men, koji je priredio Odjel Europske komisije za promicanje jednakih mogućnosti i glavnina je pojmova preuzeta iz njega i dodatno interpretirana. U Pojmovnik su uvršteni i pojmovi važni za razumijevanje ravnopravnosti spolova koje EU priručnik
ne navodi, kao i pojmovi koji objašnjavaju postojeće mehanizme provođenja ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj tako da ovaj Pojmovnik sadrži 179 jedinica, od kojih 143 opisuju zadani pojam, a 36 upućuju na srodan pojam.

preuzimanje sadržaja publikacije

 

Konferencija o ravnopravnosti spolova - Zbornik radova

Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske organizirao je Konferenciju o ravnopravnosti spolova koja je sastavni dio projekta financijski podržanog od strane Europske komisije temeljem sudjelovanja Republike Hrvatske u Programu Zajednice – Ravnopravnost spolova koja se odnosi na primjenu Okvirne strategije Zajednice o ravnopravnosti spolova 2001 – 2005/06, a u kojem je Hrvatska sudjelovanje započela u 2006. godini.

Projekt se provodio tijekom 2007. godine, a  njegov osnovni cilj bio je upoznavanje javnosti s temeljnim načelima, politikama i pravnom stečevinom Europske unije u području ravnopravnosti spolova te njihova primjena u Republici Hrvatskoj.

Konferencija o ravnopravnosti spolova održana je 31. svibnja 2007. godine uz uvodne govore potpredsjednice Vlade i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, gđe Jadranke Kosor, gđe Fay Devonic, čelnice Odjela za ravnopravnost spolova muškaraca i žena pri Općoj upravi za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti Europske komisije, te izlaganja hrvatskih dužnosnika/ca, visokih dužnosnica Europske komisije i stručnjakinja iz nekoliko europskih zemalja. Konferenciji su prisustvovala/e 174 predstavnika/ce tijela državne uprave, Hrvatskog sabora, Vladinih ureda, sindikata, poslodavaca, političkih stranaka, akademske zajednice i civilnog sektora.

Ured za ravnopravnost spolova tiskao je dvojezični Zbornik radova/govora izlagača/ica sa svrhom upoznavanja javnosti s rezultatima projekta.

Preuzimanje - Zbornik radova

 

Preporuka Rec (2003)3 Odbora ministara državama članicama o uravnoteženom sudjelovanju žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju i Memorandum s objašnjenjima
Temeljem obveza iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. Ured je tiskao Preporuku Rec (2003)3 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o uravnoteženom sudjelovanju žena i muškraca u političkom i javnom odlučivanju i Memorandum s objašnjenjima, u nakladi od 1 000 primjeraka.

Uravnotežena participacija žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju definirana je u ovoj Preporuci kao minimum od 40% zastupljenosti predstavnika svakog spola u bilo kojim tijelima odlučivanja u političkom i javnom životu. Minimum od 40% je u skladu s rezolucijom Europskog Parlamenta od 18. siječnja 2001. godine o uravnoteženoj participaciji žena i muškraca u procesu odlučivanja.

Cilj publikacije je usmjeriti pažnju država članica na ulogu oba spola u donošenju odluka na svim razinama i područjima djelovanja, uključujući državnu administraciju, sindikate, poslodavce i političke stranke te naglasiti važnost praćenja, prikupljanja statističkih podataka i vrednovanja napretka u postizanju uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena u političkom i javnom životu.

Poštujući visoki prioritet koji Vijeće Europe daje promicanju demokracije i ljudskih prava, preporuča se vladama da se obvežu na promicanje uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca jer ravnopravno dijeljenje ovlasti odlučivanja jača i obogaćuje demokraciju, da promiču i potiču posebne mjere za stimuliranje i potporu volje žena da sudjeluju u političkom i javnom odlučivanju te da osiguraju da se ova preporuka dade na znanje svim relevantnim političkim institucijama, tijelima vlasti, strankama, organizacijama i udrugama.

Publikacija je podijeljena u tri cjeline – Prva cjelina sadrži preambulu i osam stavaka Preporuke; druga cjelina je Prilog Preporuci u kojem se pobliže navode smjernice državama članicama na području  zakonodavstva, potpore i nadzora provedbe Preporuke; a treća cjelina je Memorandum s objašnjenjima, komentarima stavaka i primjerima dobre prakse iz država članica Vijeća Europe.

preuzimanje sadržaja publikacije

 
Preporuka Rec (2002) 5 Vijeća ministara zemljama članicama Vijeća Europe o zaštiti žena od nasilja i Memorandum s objašnjenjima
Kao član Odbora za provedbu Kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, započetu u sklopu kampanje Vijeća Europe za suzbijanje nasilja nad ženama, uključujući obiteljsko nasilje, a također i sukladno Nacionalnom planu za obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 25. studenoga 2006. godine, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH preveo je i tiskao Preporuku (2002)5 Vijeća ministara zemljama članicama Vijeća Europe o zaštiti žena od nasilja i Memorandum s objašnjenjima.

Ova Preporuka temeljni je strateški dokument Kampanje Vijeća Europe za suzbijanje nasilja nad ženama, uključujući obiteljsko nasilje, koja je u svih 46 zemalja Vijeća Europe službeno započela pokretačkom konferencijom 27. studenog u Madridu, a trajat će do kraja 2008. godine. Preporuku Rec (2002)5 usvojio je Odbor ministara 30. travnja 2002. na 79. sastanku pomoćnika ministara.

Kako stoji u Preporuci: „Potvrdivši da je nasilje nad ženama rezultat neravnomjerne podjele moći između muškaraca i žena i da vodi ozbiljnoj diskriminaciji ženskog roda i u društvu i u obitelji, potvrđujući da nasilje nad ženama znači i kršenje, narušavanje ili onemogućavanje njihovih ljudskih prava i temeljnih sloboda te uzimajući u obzir da nasilje nad ženama znači kršenje njihova fizičkog, psihičkog, psihološkog i/ili seksualnog integriteta i potvrđujući sa zabrinutošću razmjere nasilja nad ženama u obitelji, neovisno o tipu obitelji, i na svim razinama društva“, a uz to imajući na umu brojne međunarodne sporazume i propise o ljudskim pravima, „Odbor ministara preporučuje vladama država članica da provjere svoja zakonodavstva i prakse kako bi ženama jamčile priznanje, uživanje, korištenje i zaštitu njihovih ljudskih prava i temeljnih sloboda…“

preuzimanje sadržaja knjige
 
 
Proračunom prema ravnopravnosti spolova

Knjiga Europskog ženskog lobija, izvorno naslovljena "Gender budgeting", prevedena je i tiskana kao doprinos Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH projektu Rodno praćenje proračuna, Poduzetničkog centra ROSA. Radi se o izuzetno vrijednom projektu usmjerenom k nedovoljno istraženom pitanju analize i praćenja proračuna, kao jedne od političkih mjera za promicanje ravnopravnosti spolova.

Kako objašnjavaju autorice Katrin Hugendubel, Mary Mc Phail i Cecile Greboval, "Upravljanje proračunskim sredstvima s obzirom na spol" postupak je kojim se preispituju javni proračuni kako bi se procijenilo pridonose li većoj ravnopravnosti između žena i muškaraca i na osnovi kojeg se uvode promjene koje promiču odgovarajuću ravnopravnost spolova.

Knjiga je hrvatskoj javnosti po prvi puta predstavljena u povodu obilježavanja Međunarodnog dana žena, 8. ožujka, u zagrebačkom hotelu Sheraton.

"Upravljanje proračunom s obzirom na spol nova je i izuzetno važna tema provedbe politike ravnopravnosti spolova u Hrvatskoj, ali i u Europskoj uniji", istaknula je predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH, Helena Štimac-Radin. Dodala je kako se pritom ne misli na donošenje posebnog proračuna za žene, već se radi o potrebi izrade strukturne analize kako proračun utječe na život muškaraca i žena.

Slavica Kušić, koordinatorica ženskog Poduzetničkog centra Rosa na čiju je inicijativu i izdana publikacija, istaknula je kako su se žene u svojoj borbi za ravnopravnost izborile za mnoga prava, ali ih ne mogu ostvariti bez ekonomskih sredstava.

Kao izaslanica predsjednika Vlade dr. Ive Sanadera, promociji je nazočila i potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Jadranka Kosor koja je istaknula kako je ova publikacija smjernica kako bi se trebalo raditi u ostvarivanju ravnopravnosti spolova.

preuzimanje sadržaja knjige
 
 
Ravnopravnost – Vijeće Europe i sudjelovanje žena u političkom životu
Publikacija je prijevod izdanja Vijeća Europe (2003): Genderware – the Council of Europe and the participation of women in political life, autorice Marriete Sineau. Neposredan povod za njezin prijevod i tiskanje bili su lokalni izbori u Republici Hrvatskoj održani u svibnju 2005. godine.

Njezin sastavni dio čini Preporuka Rec (2003)3 Odbora ministara državama članicama o uravnoteženoj participaciji žena i muškaraca u političkom i javnom životu. Publikacija je namijenjena lokalnim/županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova, dužnosnicama/ima na državnoj i lokalnoj razini, političkim strankama, kao i nevladinim udrugama i građanskim inicijativama.
 
 
UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i Zaključni komentari UN Odbora za uklanjanje diskriminacije žena na Drugo i treće izvješće RH prema članku 18. Konvencije
Nakon izdanja "Kratkog vodiča kroz CEDAW – Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena i njezinu primjenu u Republici Hrvatskoj" krajem 2004. godine, Ured za ravnopravnost spolova u prosincu 2006. ponovno je tiskao cjelovit tekst UN Konvencije uključivši dodatno i Zaključne komentare UN Odbora za uklanjanje diskriminacije žena donesene povodom razmatranja Drugog i trećeg periodičnog izvješća Republike Hrvatske na njegovom 32. zasjedanju održanom od 10. do 18. siječnja 2005. godine u New Yorku.

Naime, uslijed neraspoloživosti službenog hrvatskog prijevoda zabilježen je veliki interes različitih dionika, ponajviše nevladinih udruga ali i predstavnika/ca tijela državne uprave za "Kratkim vodičem kroz CEDAW", a što je rezultiralo distribucijom cjelokupne naklade u svega nekoliko mjeseci, kao i potražnjom koja još uvijek traje.

Tiskanje ovih dokumenata, osim što je usmjereno ka zadovoljavanju interesa javnosti, neposredna je provedba i zaključaka Odbora za uklanjanje diskriminacije žena prema kojima se od države stranke traži široka diseminacija Konvencije, Fakultativnog protokola i Zaključnih komentara, te dodatno upoznavanje javnosti, uključujući vladine dužnosnike/ce, političare/ke, parlamentarce/ke te ženske i udruge za ljudska prava, s poduzetim i potrebnim mjerama u svrhu osiguranja pravne i stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca.

preuzimanje sadržaja knjige
 
 
Putokazi ka ravnopravnosti žena i muškaraca 2006. - 2010. Europske komisije

Kao dio provedbe Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010., Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH preveo je i tiskao novu strategiju Europske unije za promicanje ravnopravnosti spolova, nazvanu Putokazi ka ravnopravnosti žena i muškaraca 2006. – 2010. (A Roadmap for equality between women and men 2006 - 2010), koja predstavlja nadogradnju na iskustva europske Okvirne strategije za postizanje ravnopravnosti spolova, za razdoblje od 2001. do 2005.

Publikacija sadrži integralni tekst finalnog dokumenta Europske komisije COM(2006)92, koji je usvojen 1. ožujka 2006., a upućen je od strane Komisije Vijeću, Europskom parlamentu, Europskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

Putokazi su odraz Komisijine predanosti i odlučnosti da ustraje u svojoj zadaći postizanja ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji, a ujedno i odgovor na zahtjeve dionika na svim razinama europskih institucija, država članica, socijalnih partnera i civilnog društva za ubrzanjem napredovanja prema stvarnoj ravnopravnosti.

U Putokazima se naglašava pokretanje novih akcija s utvrđivanjem već dokazano uspješnih aktivnosti. Ujedno se potvrđuje dvojni pristup pitanju rodne ravnopravnosti zasnovan s jedne strane na uključivanju ravnopravnosti spolova u sve politike i područja aktivnosti,a s druge na posebnim mjerama.

preuzimanje sadržaja knjige
 
 
Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010.

Nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. usvojio je Hrvatski sabor 13. listopada 2006. godine. Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova osnovni je strateški dokument Republike Hrvatske koji je donesen s ciljem uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti spolova provedbom politike jednakih mogućnosti za razdoblje od 2006. do 2010. godine.

Odredbe Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova zasnivaju se na nacionalnim zakonodavnim i drugim propisima te potvrđuju sadržaje jamstava ravnopravnosti spolova koji su sastavni dio međunarodnog prava, pravne stečevine Europske zajednice, UN-ove Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, konvencijama Međunarodne organizacije rada, Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava te Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje.
Strateški okvir i akcijski plan djelovanja sadrže ciljeve djelovanja i mjere za njihovu provedbu za sljedeća osnovna programska područja: Ljudska prava žena, Jednake mogućnosti na tržištu rada, Rodno osjetljivo obrazovanje, Ravnopravnost u području odlučivanja, Nasilje nad ženama, Zdravlje žena te Institucionalni mehanizmi i načini provedbe.

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010.

National Policy for the Promotion of Gender Equality 2006. - 2010.

Kratak vodič kroz CEDAW

Kao prvi u nizu planiranih zbornika, studija, publikacija i priručnika "Vodič" je tiskan povodom obilježavanja 25. godišnjice UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, a javnosti je predstavljen 15. prosinca 2004. godine u Hotelu Dubrovnik u Zagrebu.

Ovim se izravno se provodi čl. 13. Fakultativnog protokola Konvencije, prema kojem se svaka država stranka obvezuje da će širu javnost upoznati s Konvencijom i njezinim Protokolom, dati im publicitet i olakšati pristup informacijama o stajalištima i preporukama UN Odbora za uklanjanje diskriminacije žena.
"Kratak vodič kroz CEDAW" sastoji se od tri dijela.

Prvi dio sadrži kratak vodič kroz samu Konvenciju i rad Odbora za uklanjanje diskriminacije žena, kroz prava žena iz Konvencije, pitanja koja se javljaju u primjeni ovih prava i izabrane preporuke Odbora za pojedine države koje ukazuju na diskriminaciju i na način njezina uklanjanja.

Drugi dio ove knjige odnosi se na primjenu Konvencije u Hrvatskoj iz pozicije najznačajnijih predstavnica institucija i nevladinih organizacija za promicanje i zaštitu prava žena Gordane Sobol, Gordane Lukač Koritnik, Helene Štimac Radin, Bojane Genov, Rade Borić, Dubravke Šimonović (uredila) i Nelle Popović.

U trećem dijelu "Vodiča" nalaze se relevantni međunarodni i nacionalni dokumenti: UN Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Fakultativni protokol uz Konvenciju, Obrazac pritužbe Odboru za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena, Zaključci Konferencije o primjeni Konvencije u srednjoj i istočnoj Europi, Zakon o ravnopravnosti spolova RH i Nacionalno izvješće o provedbi ciljeva Milenijske deklaracije UN-a.  

preuzimanje sadržaja knjige