Opća preporuka br 34 o pravima žena u ruralnim područjima

Odbor UN-a za uklanjanje diskriminacije žena je 2016. godine donio Opću preporuku br. 34. o pravima žena u ruralnim područjima u kojoj se  pojašnjavaju obveze država stranaka. U Općoj preporuci se ističe da žene u ruralnim područjima predstavljaju četvrtinu svjetskog stanovništva. Također navodi da države stranke moraju osigurati nediskriminirajući zakonski okvir i jamčiti ženama u ruralnim područjima pristup pravosuđu te definira cijeli niz preporuka u tom smislu.
Opća preporuka navodi precizne mjere za sprečavanje i uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama u ruralnim područjima. Sukladno Općoj preporuci, države stranke trebale bi uspostaviti poticajni institucionalni, zakonski i politički okvir da bi osigurale da ruralni razvoj, poljoprivredne i vodne politike, uključujući i one koje se odnose na šumarstvo, stočarstvo, ribarstvo i akvakulturu, budu rodno osjetljivi te da imaju primjeren proračun. Države stranke trebale bi osigurati integraciju i uvođenje rodne perspektive u sve politike, strategije, planove i programe poljoprivrednog i ruralnog razvoja omogućavajući ženama u ruralnim područjima da djeluju i budu vidljive kao dionici, donositeljice odluka i korisnice.

Ured za ravnopravnost spolova preveo je tekst Opće preporuke o pravima žena u ruralnim područjima na hrvatski jezik te se može preuzeti na: https://ravnopravnost.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Ujedinjeni narodi/Opća preporuka br 34 o pravima žena u ruralnim područjima.pdf