Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023.

Razlike između spolova i strukturne zapreke i dalje su prisutne u mnogim područjima te ograničavaju žene i muškarce na njihove tradicionalne uloge i sputavaju žene u njihovim mogućnostima ostvarivanja svojih temeljnih prava. Rezultati redovitog praćenja i istraživanja ukazuju na veoma spor napredak kad je riječ o sudjelovanju žena u politici, njihovom pristupu pravosuđu i uklanjanju štetnih rodnih stereotipa i seksizma. Nasilje nad ženama i dalje je jedan od najizraženijih primjera nejednake raspodjele moći između muškaraca i žena. Ono istodobno predstavlja povredu ljudskih prava žena i glavnu prepreku ravnopravnosti spolova. Rodni stereotipi također negativno utječu na muškarce i dječake. U postojećem kontekstu sve većih gospodarskih teškoća i s njima povezanom politikom i mjerama štednje, političkom nesigurnošću i sve većom neravnopravnošću na svim razinama društva, važno je u potpunosti prepoznati bitan doprinos žena zajednici, društvu gospodarstvu te sagledati visoku cijenu neravnopravnosti spolova.

Nova Strategija nadovezuje se na tu opsežnu pravnu i političku stečevinu kao i na postignuća u provedbi Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2014. do 2017. te je jasno povezana s trenutnim ekonomskim kontekstom i političkim utjecajem unutar Vijeća Europe, uključujući glavne prioritete organizacije, metode rada i glavne partnere, kao i mjere potrebne za povećanje vidljivosti rezultata.

Opći cilj nove Strategije je postizanje ravnopravnosti spolova uz osnaživanje žena i muškaraca u državama članicama Vijeća Europe putem postojećih instrumenata i jačanjem pravne stečevine Vijeća Europe u području ravnopravnosti spolova. U razdoblju od 2018. do 2023. godine fokus će biti na šest strateških područja: sprečavanje i borba protiv rodnih stereotipa i seksizma, sprečavanje i borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, osiguravanje ravnopravnog pristupa žena pravosuđu, postizanje ravnoteže u zastupljenosti žena i muškaraca pri donošenju odluka u političkom i javnom sektoru, zaštita prava žena i djevojčica migrantica, izbjeglica i tražiteljica azila, uvođenje načela ravnopravnosti spolova u sve javne politike.

U okviru programa predsjedanja Republike Hrvatske Odborom ministara Vijeća Europe (VE), Ured za ravnopravnost spolova tiskao je hrvatsko izdanje Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe od 2018. do 2023. te se može preuzeti ovdje