Djelokrug

Djelokrug rada Ureda propisan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske o Uredu za ravnopravnost spolova(NN 39/12) te Uredbom o izmjeni Uredbe o Uredu za ravnopravnost spolova (NN 28/16) i člankom 18. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova prema kojem:

(1) Vlada Republike Hrvatske osniva uredbom Ured za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Ured) kao stručnu službu za obavljanje poslova u vezi s ostvarivanjem ravnopravnosti spolova.
(2) Ured obavlja stručne i druge poslove na način da:
 1. koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati njegovu učinkovitost,
 2. odobrava tijelima i pravnim osobama iz članka 11. ovoga Zakona planove djelovanja,
 3. predlaže Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa, kao i usvajanje drugih mjera,
 4. izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu,
 5. provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike,
 6. prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente,
 7. priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova,
 8. surađuje s nevladinim udrugama koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova,
 9. promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,
 10. prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobranitelju/ici za ravnopravnost spolova i drugim nadležnim državnim tijelima,
 11. koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,
 12. izvještava Vladu Republike Hrvatske svake godine, najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima.

(3) Uredbom iz stavka 1. ovoga članka propisuje se unutarnje ustrojstvo, način i organizacija rada te druga pitanja značajna za obavljanje poslova Ureda.