Izvješće o napretku RH 2010.

Europska komisija se u svom zadnjem Izvješću o napretku RH u pristupanju Europskoj uniji za 2010. godinu osvrnula na stanje u području ravnopravnosti spolova u dijelu koji se odnosi na političke kriterije te u Poglavlju 19. Socijalna politika i zapošljavanje i Poglavlju 23. Pravosuđe i temeljna prava.

Procjenjuje se da je općenito postignut dobar napredak  u području ravnopravnosti spolova, ženskih prava i primjeni načela jednakih mogućnosti. Navodi se da su ustanovljeni institucionalni mehanizmi za ravnopravnost spolova na centralnoj i lokalnoj razini.  Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova nastavila je rad na provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova, uz osnaživanje administrativnih kapaciteta njenog Ureda. Napredak je ostvaren i u provedbi Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. te se ističe nastavak aktivnosti na osvještavanju javnosti o ravnopravnosti spolova.

Europska komisija procjenjuje da je dobar napredak postignut u uvođenju rodne dimenzije u javne politike i u antidiskriminacijskom zakonodavstvu.
Također se ocjenjuje da je došlo do unaprjeđenja zakonodavnog okvira za suzbijanje obiteljskog nasilja.
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji se primjenjuje, a policija je nastavila djelovati odgovarajućim mjerama u slučajevima obiteljskog nasilja. U radu centara za socijalnu skrb zamjetno je određeno poboljšanje.

S obzirom na tržište rada, značajno poboljšanje se bilježi na području usklađivanja objavljenih natječaja za zaposlenje s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova.

U Izvješću se ukazuje i na područja koja treba unaprijediti. Tako se primjerice ocjenjuje da se položaj žena na tržištu rada nije značajno mijenjao. Iako se bilježi blagi pad stope nezaposlenosti žena,  ona je i dalje visoka, a spolne razlike u plaćama još su uvijek prisutne.   Upozorava se također na široku primjenu ugovora na određeno vrijeme za ženski dio radno aktivnog stanovništva.

U odnosu na područje suzbijanja nasilja u obitelji zamjetno je povećanje broja registriranih slučajeva obiteljskog nasilja i broja ubijenih žrtava. Stav je Europske komisije da žrtve nemaju dovoljan pristup informacijama o svojim pravima.

Nadalje, iako je usklađivanje zakonodavstva u tom području vidno uznapredovalo, očekuje se završetak procesa usklađivanja nadopunom Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama  i Zakona o zaštiti na radu.

Žene su i dalje podzastupljene u ekonomskim i političkim tijelima koja donose odluke.

U odnosu na antidiskriminacijsko zakonodavstvo Europska komisija mišljenja je da iako su poduzeti određeni koraci s ciljem osvještavanja javnosti, znanja o njegovom sadržaju i opsegu su još uvijek ograničena, dok je  samo mali broj tužbi za diskriminaciju završilo na sudovima.

Daljnje postupanje nadležnih, kad su u pitanju prijetnje i napadi kojima su izložene osobe LGBT grupacije, potrebno je unaprijediti.

 Pisane vijesti