JIM: Ravnopravnost spolova preduvjet za suzbijanje siromaštva

Na konferenciji održanoj 23. listopada u Hotelu Sheraton, kojom je zaključena javna rasprava i završena izrada zajedničkog Sporazuma o socijalnom uključivanju (Joint Inclusion Memorandum/JIM) između Republike Hrvatske i Europske komisije, predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH mr.sc. Helena Štimac Radin održala je uvodno izlaganje na temu Promicanje ravnopravnosti spolova u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, obuhvaćenu 5. poglavljem JIM-a.

Unutar svih definiranih rizičnih skupina žene čine podskupinu izloženiju riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Stoga je postizanje stvarne ravnopravnosti spolova jedan od osnovnih preduvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti, zaključeno je na Konferenciji.

Konferencija je okupila brojne zainteresirane dionike, članove i članice širih i užih radnih skupina koje su aktivno sudjelovale u izradi dokumenta čiji je nositelj Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Nakon vrlo dinamične rasprave te osvrta na sva do sada izrađena poglavlja, zaključeno je da su osnovni uzroci siromaštva i socijalne isključenosti u Hrvatskoj dugotrajna nezaposlenost i ekonomska  neaktivnost. Najugroženije su one skupine koje su isključene s tržišta rada, starije osobe (osobito žene) bez mirovinskih primanja, osobe s invaliditetom, jednoroditeljske i višečlane obitelji, raseljene osobe i pripadnici/e manjina. Konferencija je rezultirala dokumentom u kojem su, uz prikaz i opis stanja u zemlji, jasno navedeni osnovni izazovi u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, definirani prioriteti i dogovoren akcijski plan za rješavanje problema.

Izazovi definirani u JIM-u su povećanje razine zaposlenosti, usklađivanje obrazovne strukture sa zahtjevima tržišta rada, stabilizacija zdravstvenog sustava, uspostavljanje mreže socijalnih usluga, stambeno zbrinjavanje građana, postizanje rodne ravnopravnosti te razvoj depriviranih područja. Prioriteti u tom pogledu su povećanje stope zapošljivosti najugroženijih skupina i aktiviranje tržišta rada, povećanje uključenosti mlade populacije u formalne oblike obrazovanja i razvoj sustava strukovnog obrazovanja prilagođenog potrebama tržišta, osiguravanje raznovrsnih socijalnih usluga za djecu, starije i invalide, usklađivanje profesionalnih i obiteljskih obveza, prevencija bolesti i invaliditeta, osiguravanje jednakog pristupa zdravstvu, osiguravanje subvencija i skloništa za beskućnike, smanjenje regionalnih razlika, definiranje razine minimalnih mirovina, privatno sufinanciranje zdravstva, stvaranje učinkovitog socijalnog partnerstva i postizanje stvarne ravnopravnosti spolova.
Tijekom 2007. godine Hrvatska će izraditi nacionalni akcijski plan za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti slijedeći ciljeve Europske unije. Također će osigurati nadzor i evaluaciju provedbe akcijskog plana koji će biti u nadležnosti svakog pojedinog dionika. Nakon potpisivanja Sporazuma, koje se očekuje krajem godine, Hrvatskoj se otvara mogućnost rješavanja ključnih problema siromaštva i socijalne isključenosti navedenih u JIM-u kroz predpristupni fond IPA, u kojem je za 2007. godinu rezervirano 24 milijuna eura, istakao je Oskar Benedikt, čelnik Odjela za socijalnu koheziju, regionalni razvoj i infrastrukturu Misije Europske komisije u Zagrebu.
Kako je istaknuo Adam Tyson, načelnik u Upravi za zapošljavanje, socijalne poslove i jednake mogućnosti u Europskoj komisiji, usprkos trajnom procesu usklađivanja metodologije prikupljanja, obrade i prikazivanja statističkih podataka s EUROSTAT-om, veličina, sastav i specifična obilježja ugroženih skupina još uvijek su nedorečeni pa je stoga potrebno prikupiti dodatne podatke za precizno definiranje ciljanih aktivnosti. Naveo je desetak prioritetnih  područja koje će Hrvatska trebati rješavati u narednom periodu, a među kojima su dugoročna nezaposlenost, strukovno i sekundarno obrazovanje, reforma zdravstva i mirovinskog sustava, socijalne usluge te regionalna razvijenost i mogućnosti pojedinih siromašnijih općina.


Pisane vijesti