Mr.sc. Štimac Radin primila posebnog izvjestitelja UN-a o pravu na zdravlje, dr. Dainiusa Purasa

Slika /slike/Slike 2014-2016/sastanak 29.11.2016.jpg

V.d. ravnateljice Ureda primila je danas, zajedno sa predstavnicima/cama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina,  dr. Purasa, posebnog izvjestitelja UN-a o pravu na zdravlje u okviru njegovog posjeta Republici Hrvatskoj.

U kontekstu promicanja ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, dr. Purasa posebno su zanimala pitanja vezana za seksualna i reproduktivna prava, mentalno zdravlje, suzbijanje nasilja nad ženama te zaštitu prava posebno osjetljivih skupina žena, kao što su žene s invaliditetom.
Mr.sc. Štimac Radin je istaknula kako je u Programu Vlade RH za mandat 2016.-2020. ravnopravnost spolova istaknuta kao jedno od prioritetnih područja, s posebnim fokusom na ravnopravnost spolova na tržištu rada, u političkom i javnom životu, kao i zaštitu žrtava nasilja u obitelji. Također je istaknula kako je predsjednik Vlade RH, u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, najavio pokretanje postupka ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, što Ured pozdravlja s obzirom na aktivnosti promocije i zagovaranja koje je provodio kako bi se ista ratificirala.
Upoznala je dr. Purasa sa strateškim i zakonodavnim okvirom za ravnopravnost spolova, kao i sa pripremama za izradu nove nacionalne strategije, koja će kao i prethodna uključivati pojedine mjere vezane za unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite za žene i djevojčice. Razgovaralo se i o raspravama koje se vode o obiteljskim i tradicionalnim vrijednostima, zdravstvenom odgoju, pravu žena na slobodno odlučivanje o rađanju djece i drugim pitanjima.
Mr.sc. Štimac Radin je istaknula kako Ured kontinuirano provodi kampanje za osvještavanje javnosti o ravnopravnosti spolova i suzbijanju nasilja nad ženama kao što su projekt „Moj glas protiv nasilja“ financiran u okviru natječaja Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS i twinning projekt „Podrška ravnopravnosti spolova“ te surađuje s organizacijama civilnog društva istaknuvši suradnju sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) na provedbi kampanje „Bijele vrpce.
Mr.sc. Štimac Radin je također navela kako je u fokusu rada Ureda upoznavanje javnosti i promocija dokumenata Europske unije, Vijeća Europe, Ujedinjenih naroda, uključujući Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena. Najavila je kako će Ured u prosincu uoči obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava organizirati promociju hrvatskog izdanja Strateškog djelovanja za ravnopravnost spolova 2016.-2019. Europske komisije.


Ovo su završna opažanja u obliku izjave za medije posebnog izvjestitelja Purasa pri završetku službenog posjeta RH.
 

Pisane vijesti | Međunarodna suradnja