Poziv na I. fazu testiranja kandidatima i kandidatkinjama

Slika /slike/Tematske fotografije/zapošljavanje.jpg
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17, 89/19) Komisija za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, objavljuje:


 
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA I KANDIDATKINJAMA


 
čije su prijave pravodobne i potpune te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 111 od 27. rujna 2023. godine i na web stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa i uprave te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto:
Stručni/a suradnik/ca
Testiranju ne mogu pristupiti osobe koje su dobile obavijest da nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu ili da ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, zbog čega se ne smatraju kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.
 
Prva faza testiranja kandidata/kinja održat će se 14. studenog 2023. u Mesničkoj 23 (zvono: Ured za ravnopravnost spolova), u dvorani za sastanke, prema sljedećem rasporedu:
Grupa I u 11:00 sati - od početnog slova prezimena koje počinje slovom „B“ zaključno sa početnim slovom prezimena „K“ (B-K)
Grupa II u 12:00 sati - od početnog slova prezimena koje počinje slovom „P“ zaključno sa početnim slovom prezimena „Ž“ (P-Ž)
Napomena: Ako osoba ima dva prezimena, gleda se početno slovo prezimena iza njezina imena (prvo prezime nakon imena).
 

PRAVILA TESTIRANJA
 1. Svi kandidati/kinje dužni su sa sobom imati važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
 
 1. Po utvrđivanju identiteta kandidata/kinje, istima će biti podijeljeni pripadajuće šifre i testovi za provjeru znanja.
 
Molimo ponesite kemijske olovke.
 
 1. Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja, u svakoj fazi zasebno, vrednuje se bodovima od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju, ako se za svaku fazu provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova (50% od ukupnog broja bodova).
 
 1. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
  1. koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  2. koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  3. napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
  4. razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama, niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.
UPOZORENJE: Za vrijeme provedbe testiranja i boravka u dvorani za testiranje, u Mesničkoj 23, kandidati/kinje su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama voditelja/ice testiranja i drugih službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni na primjeren način, a ako se i dalje nastavi kršenje kućnog reda i uputa službenih osoba, kandidati/kinje bit će udaljeni s testiranja te će se smatrati da su odustali od daljnjeg postupka testiranja.
 1. Kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
 1. Na razgovor s Komisijom (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na intervju će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na intervju. Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanje, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 
 1. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu te sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje uz rang listu kandidata/kinja dostavlja ravnateljici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske. Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova donosi rješenje o prijamu u državnu službu izabranog kandidata/kinje, koje će biti dostavljeno svim kandidatima/kinjma prijavljenima na javni natječaj.
 
 1. Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjernom roku, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijama u državnu službu.
 
 1. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje bit će obavješteni javnom objavom rješenja o prijamu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa i uprave. Dostava rješenja kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Protiv navedenog rješenja kandidat/kinja koji je pristupio testiranju može izjaviti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Po izvršnosti rješenja o prijamu, donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto.
 
 1. Svi kandidati/kinje prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u vlastite rezultate i pravo uvida u prateću dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj. Kandidati/kinje sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.
 


 

Pisane vijesti