Ravnateljica na sastanku Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe

Slika /slike/Slike 2014-2016/GEC 9 meeting photo April 2016.jpg

Ravnateljica Ureda mr.sc. Helena Štimac Radin sudjelovala je na sastanku Komisije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe (GEC) koji je održan 27. - 29. travnja 2016. godine u Strasbourgu.

Na sastanku se raspravljalo o implementaciji Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe 2014.-2017. U okviru rasprave o postizanju ravnoteže u zastupljenosti žena i  muškaraca pri donošenju odluka u političkom i javnom sektoru članovi/ce Komisije za ravnopravnost spolova pozvani/e su da do 15. srpnja 2016. godine Vijeću Europe dostave ispunjeni Upitnik o implementaciji Preporuke Rec (2003)3 Odbora ministara državama članicama o uravnoteženom sudjelovanju žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju. Također je najavljena izrada Nacrta Preporuke o borbi protiv seksizma, kao i nove Strategije za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, za razdoblje od 2018. do 2023. godine. Na sastanku su razmjena iskustava sa predstavnicima/cama partnerskih institucija, uključujući UN Women, Europsku komisija, GREVIO, OSCE.
Vijeće Europe uvrstilo je na svoje internetske stranice dokumente koje je Ured za ravnopravnost spolova preveo na hrvatski jezik, a materijali sa sastanka, uključujući prezentacije dostupni su za preuzimanje na poveznici.
 

Pisane vijesti | Međunarodna suradnja