Izrada Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine

Slika /slike/URS slike - 2020/Vlada RH.jpg
Ovim putem obavještavamo javnost da Ured za ravnopravnost spolova, temeljem  Odluke Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/20-04/352, URBROJ:50301-05/16-20-6 od 14. listopada 2020. godine) te članka 18. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN, broj 82/08, 69/17) pokreće postupak izrade srednjoročnog akta strateškog planiranja:

Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine i pripadajući Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana, za razdoblje do 2024. godine


Osnovni cilj budućeg Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine je stvaranje uvjeta za ravnopravnije društvo putem uspostave jednakih mogućnosti za sve građane i građanke.
Razdoblje koje obuhvaća podudara se s Europskim semestrom, a dva akcijska plana bit će usklađena s nacionalnim izbornim ciklusima.

U Nacionalnom planu koristit će se dvojaki pristup ravnopravnosti spolova,  na način da se a) definiraju ciljane mjere kojima se uklanja postojeće nejednakosti između žena i muškaraca i b) integrira perspektivu ravnopravnosti spolova u javne politike, projekte i programe. Rukovodeći se navedenim pristupom Nacionalni plan će se temeljiti na analizi stanja u kritičnim područjima, dosadašnjim postignućima, te na još uvijek postojećim preprekama i prilikama za njihovo rješavanje.

Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske koji je temeljem članka 18. Zakona o ravnopravnosti spolova zadužen za izradu i nadziranje provedbe ovog strateškog dokumenta u području ravnopravnosti spolova kontinuirano će pratiti uspješnost njegove provedbe.

Izrada Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova kao i pratećeg prvog Akcijskog plana za njegovu provedbu formalno je započela donošenjem Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu nacrta navedenih dokumenata koja obuhvaća članove i članice iz redova predstavnika tijela državne uprave, predstavnika organizacija civilnog društva, županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova i akademske zajednice.

 Pisane vijesti