Poziv na I. fazu testiranja kandidatima i kandidatkinjama

Slika /slike/Tematske fotografije/zapošljavanje.jpg
Sukladno članku 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 78/17, 89/19) Komisija za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, objavljuje:

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA I KANDIDATKINJAMA
 
čije su prijave pravodobne i potpune te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Uredu za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 121/21 od 12. studenog 2021. godine i na web stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa i uprave i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto:
 
Stručni/a suradnik/ca

Prva faza testiranja kandidata/kinja održat će se 5. travnja 2022. u Mesničkoj 23 (zvono: Ured za ravnopravnost spolova), u dvorani za sastanke, prema sljedećem rasporedu:

Grupa I u 11:00 sati – od početnog slova prezimena koje počinje slovom „A“ zaključno sa početnim slovom prezimena „M“ (A-M)
Grupa II u 12:00 sati - od početnog slova prezimena koje počinje slovom „N“ zaključno sa početnim slovom prezimena „V“ (N-V)

Napomena: Ako osoba ima dva prezimena, gleda se početno slovo prezimena iza njezina imena (prvo prezime nakon imena).

PRAVILA TESTIRANJA
 1. Svi kandidati/kinje dužni su sa sobom imati važeću identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu). Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, neće moći pristupiti testiranju.
 
 1. Po utvrđivanju identiteta kandidata/kinje, istima će biti podijeljeni pripadajuće šifre i testovi za provjeru znanja.
 
Molimo ponesite kemijske olovke.
 
 1. Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja, u svakoj fazi zasebno, vrednuje se bodovima od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju, ako se za svaku fazu provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova (50% od ukupnog broja bodova).
 
 1. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 1. koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 2. koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 3. napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 4. razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama, niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja.

UPOZORENJE: Za vrijeme provedbe testiranja i boravka u Mesničkoj 23 kandidati/kinje su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama voditelja/ice testiranja i drugih službenih osoba. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni na primjeren način, a ako se i dalje nastavi kršenje kućnog reda i uputa službenih osoba, kandidati/kinje bit će udaljeni s testiranja te će se smatrati da su odustali od daljnjeg postupka testiranja.

Sukladno Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, točka II., prilikom ulaska u zgradu u Mesničkoj 23 te prilikom ulaska u dvoranu za testiranje nužno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski.
 
 1. Kandidat/kinja koji nije pristupio testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 2. Na razgovor s Komisijom (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvari ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja i to 10 kandidata/kinja, a ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja, na intervju će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na intervju. Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanje, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
 3. Nakon provedenog razgovora (intervjua) Komisija utvrđuje rang-listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu te sastavlja Izvješće o provedenom postupku, koje uz rang listu kandidata/kinja dostavlja ravnateljici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske. Ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova donosi rješenje o prijamu u državnu službu izabranog kandidata/kinje, koje će biti dostavljeno svim kandidatima/kinjma prijavljenima na javni natječaj.
 4. Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjernom roku, a prije donošenja rješenja o prijamu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega/nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijama u državnu službu.
 5. O rezultati javnog natječaja kandidati/kinje bit će obavješteni javnom objavom rješenja o prijamu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web stranici Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva pravosuđa i uprave. Dostava rješenja kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Protiv navedenog rješenja kandidat/kinja koji je pristupio testiranju može izjaviti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Po izvršnosti rješenja o prijamu, donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto.
 6. Svi kandidati/kinje prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u vlastite rezultate i pravo uvida u prateću dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj. Kandidati/kinje sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju.


Najave