Zakon o ravnopravnosti spolova

Slika /slike/Tematske fotografije/shutterstock_63569161_cr.jpg

Zakon o ravnopravnosti spolova donio je Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2008. godine.

Zakonom o ravnopravnosti spolova razrađuju se Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode (članak 82. Ustava Republike Hrvatske) i utvrđuju opće osnove za zaštitu i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, te definira i uređuje način zaštite od diskriminacije na temelju spola i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce.
 
Zakon definira pojmove ravnopravnosti spolova, diskriminacije na temelju spola, izravne i neizravne diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja i posebnih mjera.
 
Jedan od njegovih osnovnih ciljeva sadržan je u suzbijanju diskriminacije temeljem spola u čitavom nizu društvenih područja u kojima se ona pojavljuje. Zbog toga su određena sljedeća područja na koja se Zakon odnosi:
  • Zapošljavanje i rad,
  • Obrazovanje,
  • Političke stranke,
  • Mediji,
  • Službena statistika.
 
Ovim Zakonom utvrđeni su institucionalni mehanizmi za postizanje ravnopravnosti spolova, osnivanje i nadležnost tijela za osiguranje njegove provedbe na državnoj i lokalnoj razini i uspostavljeno je neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova. Tako su za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova uz Ured za ravnopravnost spolova i pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, zaduženi i koordinatori/ce za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave te na lokalnoj razini povjerenstva za ravnopravnost spolova.
 
Zakonom se utvrđuju i mehanizmi zaštite načela ravnopravnosti i razrađuju načini sudske zaštite, naknada štete u građanskom postupku i definira teret dokazivanja. U Zakonu su posebno razrađene prekršajne odredbe koje imaju za cilj sankcionirati svaku pravnu ili fizičku osobu koja se ponaša suprotno odredbama Zakona.

Zakon o ravnopravnosti spolova

Act on Gender Equality