Koordinatori/ce u uredima državne uprave

Tumačenje članka 27. i članka 28. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 68/17) od strane Ministarstva pravosuđa i uprave o statusu koordinatora/ica za ravnopravnost spolova bivših ureda državne uprave.