Održan video sastanak Skupine visoke razine Europske komisije za uvrštavanje načela ravnopravnosti spolova u javne politike (HLG) 28.1.2022.

Slika /slike/URS slike 2022 Novi direktorij/IMG_20220128_100743.jpg

Redoviti sastanak se održao u sklopu francuskog predsjedanja Vijećem Europske unije, uz sudjelovanje predstavnika/ca svake od država članica i Europske komisije. Sastanak je trajao od 10 do 17:30.

U uvodnom dijelu članovima i članicama skupine obratila se Elisabeth Moreno, ministrica za ravnopravnost žena i muškaraca, raznolikosti i jednakih mogućnosti Francuske koja je ukratko predstavila program u području ravnopravnosti spolova za vrijeme francuskog predsjedanja Vijećem EU. Francuska će staviti naglasak na tržište rada, neovisnost žena te društveni rast i razvoj s ciljem doprinosa ravnopravnijoj Europi. Oslanjajući se na rezultate postignute za vrijeme slovenskog predsjedanja, Francuska će i dalje raditi na pregovorima o prijedlogu direktive o transparentnosti plaća, uravnotežene rodne zastupljenosti na mjestima odlučivanja u tvrtkama  i uklanjanju rodno uvjetovanog nasilja. FR PRES planira promovirati feminističku diplomaciju i Simone Veil Pact (https://bit.ly/3KTbSiW) koji ima za cilj uskladiti ženska prava diljem EU. Podsjetila je također na nedavnu izjavu predsjednika Macrona o postizanju napretka u području spolnih i reproduktivnih prava na način da se  pravo na pobačaj uključi u Povelju o temeljnim pravima EU.

U pregledu postignuća slovenskog predsjedanja istaknut je značaj Zaključaka Vijeća EU o rodnoj perspektivi u EU proračunu od 15.10.2021. ( https://bit.ly/34rwgHm ) te o utjecaju umjetne inteligencije na ravnopravnost spolova na tržištu rada od 22.11. 2021. (https://bit.ly/3s3B4uF).

U odnosu na prijedlog direktive o uravnoteženoj rodnoj zastupljenosti u upravama poduzeća, član HLG iz Francuske, Alexis Rinckenbach je izvijestio da se o tome raspravlja još od 2012. godine, da je još uvijek samo 30% žena na upravljačkim pozicijama te da su neke države članice, poput Francuske, primijenile obvezujuće mjere za poduzeća koje su rezultirale povećanjem udjela žena na mjestima odlučivanja.

Blondine Mollard iz Europskog instituta za ravnopravnost spolova (EIGE) predstavila je istraživanje „Borba protiv prisilne kontrole i psihološkog nasilja nad ženama u državama članicama EU“ koje će tijekom veljače biti objavljeno na internetskim stranicama EIGE-a. Rezultati istraživanja pokazuju da je 44% žena u EU doživjelo psihološko nasilje, da je incidencija veća kad je počinitelj bivši partner, da samo 15 država ima službene podatke o psihološkom nasilju. U većem riziku da postanu žrtve predmetnog nasilja su mlađe žene, bolesne i žene s invaliditetom, samohrane majke, žene migrantice i ne-heteroseksulne žene. Najveće prepreke učinkovitim mjerama protiv psihološkog nasilja i prisilne kontrole su niska osviještenost profesionalnih službi, digitalna tehnologija i telekomunikacije, nedostatak sredstava za borbu protiv ovih oblika nasilja te neprepoznatljivost u okviru nacionalnih strategija i planova. Svega nekoliko država ima u zakonodavstvu izrijekom zabranu psihološkog nasilja, a Austrija jedina ima zabranu cyber uhođenja.

Program uzajamnog učenja u 2022. godini predstavila je Christa Jakobsson iz Europske komisije. Seminar o seksualnim reproduktivnom zdravlju i pravima održat će se u drugoj polovici 2022. a domaćini će biti Francuska i Belgija;  seminar o ulozi muškaraca i dječaka u napredovanju prema ravnopravnosti spolova i uklanjanju stereotipa održat će se krajem 2022., a domaćini će biti Irska i Austrija; seminar o seksualnom uzenimaravanju održat će se u jesen, a domaćin će biti Danska.

Prijedlog direktive o transparentnosti plaća je dosje kojeg Francuska namjerava zatvoriti tijekom svog predsjedanja Vijećem EU. Predstavnica Europske komisije izvijestila je da još uvijek postoji čitav niz prepreka koje će se morati riješiti kompromisima te da su FEMM i EMPL odbori Europskog parlamenta dostavili veliki broj amandmana.

Predstavnica EK obavijestila da se predlaže revizija Barcelonskih ciljeva te da se pitanje skrbi o djeci o starijima namjerava rješavati putem prijedloga tzv. sveobuhvatnog paketa o skrbi. U raspravu o ovoj točki dnevnog reda uključio se veliki broj sudionika/ca sastanka iznoseći nacionalne specifičnosti u brizi za djecu i starije.
O Generation Equality Forum-u, kao globalnom okupljanju dionika za napredak u području ravnopravnosti spolova, pod vodstvom UNWomen, Francuske i Meksika rečeno je da svih šest koalicija intenzivno radi na utvrđivanju indikatora i ciljeva koji će se pratiti tijekom pet godina.

66. zasjedanje Komisije za status žena održat će se od 14. do 25. ožujka u New Yorku u hibridnom formatu te se predviđa da će samo otvaranje i zatvaranje te ministarski okrugli stolovi biti održani uz fizičku nazočnost sudionika, dok će interaktivni dijalozi biti održani virtualno. Izvještaj Glavnog tajnika dostupan je početkom veljače, a stajalište EU u završnoj je fazi.
Zadnja točka dnevnog reda sastanka odnosila se na borbu protiv nasilja i zaštitu žrtava nasilja. U okviru ove točke predstavnica EK izvijestila je prisutne o zakonodavnom prijedlogu vezanom za zaštitu od rodno uvjetovanog nasilja. Mreža pravnih stručnjaka u području ravnopravnosti spolova i nediskriminacije objavila je posebni tematski izvještaj o kriminalizaciji rodno uvjetovanog nasilja u EU (https://bit.ly/3IVAKEU), a EIGE izvještaj o troškovima povezanim s nasiljem (https://bit.ly/3un2Chr) ukazuje da se u EU troši oko 289 milijardi eura godišnje na posljedice rodno uvjetovanog nasilja nad ženama, od čega na fizičke i emocionalne posljedice 56%, na troškove pravosudnog postupka 21% te na gubitak ekonomske dobiti 14%.

U odnosu na pristupanje EU Istanbulskoj konvenciji Europski sud pravde je u listopadu prošle godine potvrdio da je pristupanje konvenciji u skladu s Ugovorom EU.
U završenom dijelu sastanka rasprava se povela o različitim vrstama SOS linija za pomoć žrtvama nasilja u zemljama članicama, gdje mnoge od njih imaju specijalizirane linije za različite oblike nasilja.

Prezentacije:

Prioriteti predsjedanja Francuske Vijećem EU

Prijedlog direktive


Deklaraciju o ravnopravnosti spolova trojnog predsjedništva Vijećem EU možete pronaći ovdje.

 

Pisane vijesti | Sudjelovanje Ureda u aktivnostima EU