Vlada donijela novi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Slika /slike/URS slike - 2018/VRH.jpg

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 108. sjednici na prijedlog Ureda za ravnopravnost spolova donijela novi ažurirani Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Danom donošenja novog Protokola prestaje se primjenjivati Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela u rujnu 2014.
 

Vlada Republike Hrvatske je 2012. godine donijela prvi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Donošenje Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja proizlazilo je iz propisane obveze provedbe mjere 5.1.4. Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine (NN, 88/11). Protokol u svojim Prijelaznim i završnim odredbama sadrži odredbu o potrebi ažuriranja teksta u slučaju izmjene relevantne zakonske regulative. Budući da je u razdoblju od donošenja prvog protokola, do 2014. godine izmijenjen dio propisa od značaja za Protokol, Vlada je na svojoj 181. sjednici, 4. rujna 2014. donijela novi, ažurirani tekst Protokola. Kako je od toga datuma do danas došlo do novih izmjena relevantnih propisa: Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17), Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/17), Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), Obiteljski zakon (NN 103/15), Zakonu o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (NN 64/15), Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske donio je Odluku o imenovanju članova radne skupine za izradu novog, ažuriranog teksta Protokola.

Članovi/ice radne skupine bili su predstavnici/e Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, Ministarstva zdravstva, Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva pravosuđa, ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i organizacije civilnoga društva Ženska soba.
 
Tekst Protokola usklađen je s navedenim propisima i sadrži:
a) obveze nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanjuseksualnog nasilja i pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim seksualnom nasilju;
b) oblike, način i sadržaj suradnje između nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u
otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja i pružanju pomoći i zaštite osobama izloženim
seksualnom nasilju;
c) završne odredbe kojima se propisuju postupanja u skladu s aktivnostima ovog Protokola.

Nakon dovršetka rada radne skupine, Ured za ravnopravnost spolova proveo je e-savjetovanje i najvećim dijelom uvažio pristigle primjedbe, te izradio PFU obrazac, nakon čega je proslijeđen na davanje mišljenja tijelima državne uprave, sukladno odredbi članka 30. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske.

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Pisane vijesti