Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2013. iz Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015.

Gradska skupština Grada Zagreba je na 47. sjednici, 21. veljače 2013., donijela Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13) na prijedlog Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradske skupštine Grada Zagreba.

Akcijski plan je provedbeni dokument nacionalne politike koji sadrži ciljeve i mjere koji su razvrstani u osam tematskih područja djelovanja. Na isti način je izrađeno i izvješće o njegovoj provedbi koje sadrži podatke o provedbi mjera i aktivnosti, utrošenim sredstvima, rokovima provedbe te pokazateljima uspješnosti.

Akcijski plan je u završnim odrednicama odredio da zahtijeva sustavnu i stalnu koordinaciju među nositeljima provedbe mjera i aktivnosti: Povjerenstva za ravnopravnost spolova, nadležnih gradskih upravnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva. Provođenje Akcijskog plana prati Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Gradske skupštine Grada Zagreba koje će o tome izvješćivati Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova. Nositelji mjera iz Akcijskog plana dostavljaju Povjerenstvu za ravnopravnost spolova, do 15. veljače svake godine, izvješća o provedbi mjera i aktivnosti iz svoje nadležnosti za prethodnu godinu.

Zbog cjelovitosti, preglednosti i kvalitete praćenja izvršenja mjera Ured gradonačelnika je izradio objedinjeno izvješće na temelju podataka gradskih upravnih tijela koja su nositelji/sunositelji aktivnosti iz  22 mjere Akcijskoga plana. U prvoj godini provedbe Akcijskog plana gradska su upravna tijela provela aktivnosti iz 19 mjera ili 86,4%. S obzirom na to da su rokovi provedbe do kraja 2015. tri će mjere biti provedene u sljedećem izvještajnom razdoblju.

U cilju praćenja izvršenja Akcijskog plana u Izvješću su, također, navedene mjere za provođenje kojih nisu odgovorna gradska upravna tijela već su nositelji njihovih aktivnosti Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Gradske skupštine Grada Zagreba i Stručna služba Gradske skupštine Grada Zagreba koji će izvršenje iskazati zasebno.

Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2013. iz Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015.

Dopuna Izvješća