Ravnateljica na tematskoj sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije

Tematska sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije održana je 30. svibnja 2014. godine u sjedištu Primorsko-goranske županije te je mr.sc. Helena Štimac Radin održala izlaganje na temu „Ravnopravnost spolova i politike Europske unije“.

Na sjednici su sudjelovali članovi/ice Županijskog te gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova na području Primorsko-goranske županije.

U okviru izlaganja ravnateljica je upoznala sudionike/ce sa utjecajem zakonodavnog i strateškog okvira EU na donošenje i razvoj politike ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj, istaknuvši da je u procesu pristupnih pregovora s Europskom unijom donošenje i provedba Nacionalne politike za ravnopravnost spolova ujedno značilo donošenje i provedbu jednog od važnih strateških dokumenata kojim se ispunjavaju politički kriteriji za članstvo, te da je vezano za usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom EU i unapređivanja politike jednakih mogućnosti donošenje novog Zakona o ravnopravnosti spolova 2008. godine bilo ključni element za zatvaranje pregovora o pristupanju u poglavlju 19. Također je predstavila obilježja komunikacijske strategije i aktivnosti Ureda vezane uz promicanje pravne stečevine EU u Hrvatskoj.

U kontekstu glavnih politika EU u području ravnopravnosti spolova naglasila je da Nacionalna politika za ravnopravnost spolova 2011.-2015. uključuje kao svoj sastavni dio strateška opredjeljenja i ciljeve Strategije za ravnopravnost između žena i muškaraca EK 2010.-2015., kao i da od ulaska Hrvatske u Europsku uniju Ured za ravnopravnost spolova aktivno sudjeluje u radu institucija koje se bave ravnopravnošću spolova tj. Savjetodavnog odbora za jednake mogućnosti žena i muškaraca, Visoke skupine za uvođenje rodno osviještene politike te Europskog instituta za ravnopravnost spolova. Ravnateljica je navela kako je u Izvještaju o napretku u ravnopravnosti između žena i muškaraca u 2013. godini Europske komisije zaključeno da je napredak prema stvarnoj ravnopravnosti spolova učinjen ali sa sporom dinamikom. Sa navedenim tempom trebat će preko 20 godina da se postigne rodna ravnoteža (najmanje 40% od svakog spola) u nacionalnim parlamentima i upravama najvećih kompanija, skoro 30 godina za dostizanje EU cilja o stopi zaposlenosti žena od 75%, skoro 40 godina da se kućni poslovi počnu ravnopravno dijeliti i preko 70 godina da se dostigne jednakost u plaćama. Također je istaknula važnost kontinuirane suradnje institucionalnih mahanizama za provedbu politike ravnopravnosti spolova na nacionalnoj i lokalnim razinama.

Sudionici/e sjednice upoznati su s dvogodišnjim projektom „Moj glas protiv nasilja“ kojeg provodi Ured za ravnopravnost spolova u okviru natječaja Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS (2007 - 2013) „Potpora informacijskim i komunikacijskim aktivnostima usmjerenim na uklanjanje nasilja nad ženama“ Europske unije, u suradnji s partnerima Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava i CESI – Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba.

Iz medija:

Novi list

www.pgz.hr